Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja w kwietniu 2024 r.

Niniejsza Polityka, zwana również Polityką prywatności, określa sposób, w jaki Resumaker S.L., hiszpańska spółka o numerze rejestracyjnym B56750292, znana jako "Resumaker", "Spółka", "my", "nas" lub "nasz", gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje związane z funkcjonowaniem naszej witryny internetowej https://resumaker.pl, naszych usług oraz wszystkich powiązanych witryn internetowych i aplikacji (zwanych łącznie "Usługami" lub "Witryną").

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności w celu uzyskania wglądu w nasze praktyki w zakresie przetwarzania informacji. Korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki określone w niniejszej Polityce prywatności, a także nasze odrębne Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi praktykami, odradzamy korzystanie z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu. Terminy pisane tutaj wielką literą, ale niezdefiniowane, mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem support@resumaker.pl.

"Informacje umożliwiające identyfikację" lub "Informacje umożliwiające identyfikację" w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznaczają wszelkie Informacje umożliwiające identyfikację, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, mogą być powiązane lub mogłyby być powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym użytkownikiem lub, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie prywatności, gospodarstwem domowym. Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, gdy wyraża zainteresowanie uzyskaniem informacji o naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczy w działaniach w Witrynie lub gdy się z nami kontaktuje.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób korzystających z naszej Witryny lub uzyskujących dostęp do informacji w naszej Witrynie ("Użytkownicy"). Niektóre części niniejszej Polityki prywatności mają również zastosowanie do "Subskrybentów". Subskrybent to Użytkownik, który subskrybuje korzystanie z naszych Usług za pośrednictwem naszej Witryny i który uiścił wszystkie obowiązujące opłaty. Subskrypcja i płatność stanowią zawarcie "Umowy z Klientem".

W niniejszej Polityce Prywatności "Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ponadto "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji o tym, dlaczego i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane. "Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, działając z upoważnienia Administratora i mając za zadanie wykonywanie określonych czynności przetwarzania zgodnie z instrukcjami Administratora.

Przetwarzanie

Przetwarzanie przez nas Danych Osobowych podlega obowiązującym przepisom o ochronie danych, które mogą obejmować RODO, brytyjskie RODO oraz różne stanowe i federalne przepisy o ochronie prywatności dotyczące Danych Osobowych przetwarzanych przez nas w imieniu naszych Subskrybentów ("Obowiązujące przepisy o ochronie prywatności").

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w oświadczeniu o pracy lub w załączonej oddzielnej umowie o ochronie danych, gromadzimy i przetwarzamy informacje pod wyłącznym kierownictwem naszych Subskrybentów. Oznacza to, że o ile nie wyrazimy na to wyraźnej zgody lub nie zostaniemy wyznaczeni jako tacy zgodnie z Obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, nie będziemy uważani za "Administratora" lub podobne określenie, ale raczej za "Podmiot przetwarzający"). Przez cały czas użytkownik ma kontrolę nad swoimi informacjami i może wycofać swoją zgodę na przekazanie swoich informacji Spółce.

 

Kolekcja

Aby korzystać z naszych Usług, wymagamy od Użytkowników podania nam pewnych danych osobowych (PII). W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące dane osobowe.

Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy informacje umożliwiające identyfikację, które są dobrowolnie przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny i/lub Usług, głównie podczas rejestracji konta lub tworzenia CV. Może to obejmować pewne informacje osobiste gromadzone za pomocą plików cookie lub podobnych technologii śledzenia.

Gromadzone przez nas informacje osobiste obejmują między innymi imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, numer(y) telefonu, adres, zdjęcie profilowe, typ prawa jazdy, adres URL profilu LinkedIn oraz adresy URL wszelkich witryn internetowych włączonych do CV użytkownika.

Ze względu na charakter naszych Usług, Użytkownicy mogą być również zobowiązani do podania szczegółów dotyczących ich:

 • Narodowości, płci, daty urodzenia, miejsca urodzenia i stanu cywilnego, z których niektóre mogą być objęte specjalną ochroną jako informacje o klasie chronionej na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Informacje o wykształceniu i zatrudnieniu: Gromadzone są informacje o wykształceniu, zatrudnieniu, historii zatrudnienia i wynagrodzeniu.

 • Informacje o transakcjach i płatnościach: Gdy użytkownik zamawia Usługi lub angażuje się w transakcję, gromadzone są szczegóły płatności. Zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności obsługują płatności i chociaż dane użytkownika są im bezpośrednio przekazywane, niektóre informacje mogą zostać nam udostępnione w celu potwierdzenia płatności.

Inne informacje, które mogą być gromadzone za pośrednictwem Witryny, obejmują:

- Treści upubliczniane przez użytkowników: Gromadzone są dobrowolnie opublikowane lub przesłane treści do publicznego wyświetlania na Stronie internetowej i/lub w Usługach, znane jako "Informacje publiczne". Po ich przesłaniu ani użytkownik, ani Resumaker nie mogą kontrolować ich późniejszego kopiowania, udostępniania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.

- Informacje o urządzeniu/połączeniu internetowym: Podczas korzystania z Witryny automatycznie zbierane są informacje z przeglądarki internetowej, dostawcy usług internetowych i urządzenia. Obejmuje to adres IP, dane urządzenia, system operacyjny, datę i godzinę dostępu oraz próby logowania.

- Informacje o aktywności w Internecie: Gromadzone mogą być dane dotyczące historii przeglądania i wyszukiwania, a także interakcji z witrynami internetowymi, aplikacjami lub reklamami, w tym z naszą Witryną. Obejmuje to informacje o stronach internetowych odwiedzanych przed i po skorzystaniu z Witryny.

- Informacje geolokalizacyjne: Mogą być gromadzone szczegółowe informacje na temat ogólnej i konkretnej lokalizacji użytkownika w momencie dostępu do Witryny, takie jak adres pocztowy lub przybliżona lokalizacja na podstawie adresu IP.

- Informacje o wnioskowaniu: Resumaker może tworzyć nowe informacje poprzez wnioskowanie z wyżej wymienionych kategorii, tworząc profil, który odzwierciedla preferencje, cechy, predyspozycje i zachowanie użytkownika.

Należy pamiętać, że zawsze będziemy prosić o zgodę przed zebraniem dodatkowych informacji i że nie będziemy kontynuować bez zgody użytkownika.

Prawa do prywatności

Na żądanie poinformujemy Subskrybentów, czy posiadamy lub przetwarzamy jakiekolwiek ich dane osobowe lub obsługujemy je w imieniu strony trzeciej. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem support@resumaker.pl. Subskrybenci mogą modyfikować swoje informacje, edytując swój profil w Witrynie. W przypadku próśb o zwrot lub usunięcie informacji osobistych należy również wysłać wiadomość e-mail na powyższy adres. Staramy się rozpatrywać wnioski o dostęp, modyfikację lub usunięcie w ciągu trzydziestu (30) dni.

Po otrzymaniu żądania usunięcia od Subskrybenta, odpowiemy w ciągu trzydziestu (30) dni. Przechowujemy dane osobowe przez okres wymagany do oferowania Usług, przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i podtrzymywania umów.

W przypadku Subskrybentów lub osób fizycznych przekazujących informacje osobiste podczas korzystania z naszej Witryny lub Usług, usuniemy te informacje na żądanie. Jednakże, pomimo żądania, dane mogą być przechowywane tak długo, jak długo użytkownik utrzymuje konto lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług, wypełniania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów.

Przechowywanie danych

- Zazwyczaj przechowujemy informacje osobiste dostarczone przez Użytkowników, którzy nie są Subskrybentami, ale którzy wypełnili kroki 1-2 formularza subskrypcji online Witryny przez jeden (1) miesiąc lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych, po czym usuwamy lub anonimizujemy informacje osobiste, chyba że opisano inaczej powyżej.

- Jeśli Użytkownik zostanie Subskrybentem, przechowujemy jego dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów Przetwarzania lub w inny sposób dozwolony na mocy Obowiązujących przepisów o ochronie prywatności.

- Zobowiązujemy się nie przechowywać informacji o innych Użytkownikach dłużej niż jest to wymagane do celów Przetwarzania.

W przypadku, gdy usunięcie lub anonimizacja Danych Osobowych nie jest możliwa, na przykład dlatego, że Dane Osobowe Użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych, wówczas będziemy bezpiecznie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika i odizolujemy je od dalszego Przetwarzania do czasu, gdy usuwanie lub anonimizacja zostaną przez nas rozsądnie uznane za możliwe.

 

Bezpieczeństwo

Podejmujemy różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Środki te obejmują wykorzystanie technologii SSL do szyfrowania transmisji wrażliwych danych, takich jak hasła do kont i informacje związane z płatnościami. Ponadto wszystkie dane osobowe są szyfrowane, a dostęp do nich jest ograniczony do personelu, który wymaga tego w kontekście świadczenia Usług.

 

Pomimo tych środków ostrożności żaden system nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Chociaż podejmujemy środki w celu ochrony informacji użytkownika, nie możemy zapewnić i nie można oczekiwać, że informacje osobiste użytkownika lub inne informacje przekazywane nam za pośrednictwem Witryny będą zawsze chronione.

 

Na bezpieczeństwo danych osobowych i innych informacji użytkownika mają również wpływ jego działania. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania swojego hasła innym osobom i niezwłocznie powiadomić nas na adres support@resumaker.pl, jeśli podejrzewa jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa swojego konta.

 

Spółka od czasu do czasu sprawdza bezpieczeństwo danych w Usłudze i przeprowadza odpowiednie modyfikacje i aktualizacje w celu utrzymania bezpieczeństwa Usługi.

 

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI NIE STANOWIĄ INACZEJ, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE SYSTEMU LUB WŁAMANIA DO PII, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ, BIORĄC POD UWAGĘ OTACZAJĄCE OKOLICZNOŚCI, ISTNIEJĄCE TECHNOLOGIE I UZASADNIONE KOSZTY.

 

Transfer danych osobowych

Świadczymy nasze Usługi na skalę globalną, co skutkuje gromadzeniem i przekazywaniem danych osobowych na skalę międzynarodową. W związku z tym informacje osobiste użytkowników mogą być przesyłane do lokalizacji poza ich krajem zamieszkania. Niezależnie od tego uznaje się, że wszyscy Użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że obowiązujące przepisy o ochronie prywatności stanowią inaczej.

Podczas przesyłania danych osobowych podlegających RODO poza EOG, promujemy zgodność z wymogami prawnymi w celu zabezpieczenia i utrzymania ich ochrony oraz przestrzegamy następujących szczegółowych zasad przesyłania, które mogą obejmować:

- Przekazywanie danych osobowych do jurysdykcji zatwierdzonej przez Komisję Europejską, uznanej za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie decyzji w sprawie adekwatności.

- Ustanowienie ustaleń umownych z odbiorcami, zawierających postanowienia zgodne z "wzorcowymi klauzulami umownymi" zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, nakładającymi obowiązki w zakresie ochrony informacji osobistych użytkowników.

- Inne środki, które zostały specjalnie zatwierdzone przez Komisję Europejską.

- Subskrybenci mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące środków ochrony stosowanych do ich danych osobowych podczas takich transferów poza EOG, w tym kopię standardowych klauzul ochrony danych uzgodnionych z odbiorcami, kontaktując się z nami pod adresem support@resumaker.pl.

Wykorzystanie informacji

Używamy informacji osobistych użytkowników do następujących celów:

 • Ulepszanie i wzbogacanie istniejących usług i treści;

 • Modyfikowanie i/lub usuwanie istniejących usług i treści;

 • Przeprowadzanie badań i dostarczanie informacji statystycznych stronom trzecim (po anonimizacji lub pseudonimizacji);

 • Egzekwowanie naszych praw ustawowych lub umownych lub przestrzeganie obowiązujących przepisów;

 • Pobieranie płatności;

 • Wszelkie inne cele wyszczególnione w warunkach użytkowania i niniejszej Polityce prywatności.

Użytkownicy uznają, że Spółka ma umowny, prawny lub uzasadniony interes biznesowy w przetwarzaniu ich danych osobowych. Umożliwia to Spółce wysyłanie Użytkownikom odpowiednich i spersonalizowanych treści zaprojektowanych w celu poprawy korzystania przez nich z Usługi.

Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać informacji marketingowych, mają prawo sprzeciwić się takiemu otrzymywaniu, kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@resumaker.pl lub klikając przycisk podany w komunikacji marketingowej. Należy pamiętać, że wyrażenie sprzeciwu może wpłynąć na zdolność Spółki do wysyłania użytkownikowi spersonalizowanych treści.

Niektóre dane osobowe, o których podanie proszeni są Użytkownicy, są niezbędne do korzystania przez nich z Usług i świadczenia przez nas Usług. W związku z tym odmowa podania nam takich informacji może uniemożliwić świadczenie Usług.

Przekazywanie informacji osobistych stronom trzecim

Możemy udostępniać informacje osobiste użytkowników stronom trzecim w następujących okol - Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na udostępnianie takich informacji osobistych;

- Gdy udostępniamy informacje osobiste dostawcom usług, z których korzystamy w celu zapewnienia hostingu i utrzymania naszej Witryny, rozwoju aplikacji, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, przetwarzania płatności, analiz i innych usług lub w inny sposób, który jest uzasadniony przez nas w celu świadczenia lub ulepszania Usług;

- Gdy staramy się wyegzekwować nasze prawa ustawowe lub umowne lub podejrzewamy, że Użytkownik korzysta z naszych Usług w sposób naruszający Warunki użytkowania lub niniejszą Politykę prywatności lub gdy podejrzewamy, że może to skutkować potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa fizycznego innej osoby (oraz gdy jest to wymagane przez prawo lub organy regulacyjne).

- W kontekście windykacji należności, firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej odpowiedzialnej za zarządzanie działaniami windykacyjnymi)

- W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, w związku z istotną transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż działalności Spółki, zbycie, fuzja, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, lub w przypadku niewypłacalności; oraz

- Dostawcom, takim jak doradcy prawni, konsultanci techniczni lub inni specjaliści, którzy są związani umownymi lub etycznymi obowiązkami zachowania poufności.

- w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszej Umowy z Klientem lub w innych przypadkach wymaganych przez prawoicznościach:

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UJAWNIENIE W DOBREJ WIERZE INFORMACJI OSOBISTYCH UŻYTKOWNIKA W TAKICH KONTEKSTACH.

Od czasu do czasu możemy publikować w Witrynie opinie, które mogą zawierać informacje osobiste użytkownika. Uzyskujemy zgodę użytkownika na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z jego opinią. Jeśli użytkownik chce zaktualizować lub usunąć swoją opinię, może skontaktować się z nami pod adresem support@resumaker.pl.

Nie "sprzedajemy" informacji osobistych, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności (np. CPRA w Kalifornii).

Korzystanie z witryn internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OCHRONĘ PRYWATNOŚCI, ZASADY I KORZYSTANIE Z JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO NA TYCH ZEWNĘTRZNYCH STRONACH INTERNETOWYCH. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYN OSÓB TRZECICH.

Przetwarzanie kart kredytowych

Do zarządzania przetwarzaniem kart kredytowych może być wykorzystywany zewnętrzny pośrednik. Ten pośrednik nie może przechowywać, zatrzymywać ani wykorzystywać informacji rozliczeniowych użytkownika w żadnym celu poza przetwarzaniem kart kredytowych w naszym imieniu.

Pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych

Możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do różnych celów, potencjalnie uzyskując dane osobowe, szczegółowe informacje o urządzeniach i sieciach używanych do uzyskiwania dostępu do naszej Witryny oraz wgląd w interakcje z naszą platformą.

Pliki cookie, małe pliki danych zawierające anonimowy unikalny identyfikator, są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Dodatkowe technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty, mogą być również wykorzystywane do gromadzenia i analizowania informacji, zwiększając funkcjonalność i wydajność naszej Usługi. Dostosowanie ustawień przeglądarki umożliwia odrzucenie wszystkich plików cookie lub otrzymywanie powiadomień o wysłaniu pliku cookie. Odrzucenie plików cookie może jednak ograniczyć dostęp do niektórych części naszej Usługi.

Przykłady używanych przez nas plików cookie obejmują

 • Pliki cookie sesji: Skuteczne działanie naszej Usługi.

 • Preferencyjne pliki cookie: Zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika.

 • Pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa: Wzmocnienie środków bezpieczeństwa.

Podczas interakcji z naszą Witryną gromadzimy i rejestrujemy informacje, w tym adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, adresy URL stron odsyłających/wyjściowych, system operacyjny, znacznik daty/godziny, zapytania wyszukiwania, preferencje dotyczące lokalizacji i języka, numery identyfikacyjne urządzeń, operatora komórkowego i konfigurację systemu. Czasami możemy powiązać informacje osobiste z danymi z plików dziennika w celu ulepszenia naszej platformy, traktując połączone informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Ponadto możemy gromadzić dane geolokalizacyjne i informacje o aktywności w Internecie lub sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądania i wyszukiwania, związane z osobami wchodzącymi w interakcje z naszą Usługą lub Witryną.

Informacje analityczne są gromadzone podczas korzystania z Witryny i Usług w celu ułatwienia wprowadzania bieżących ulepszeń.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej informacji o plikach cookie.

Spółka nie gwarantuje, że jej usługi będą całkowicie odporne na wszelkie naruszenia bezpieczeństwa i/lub nieautoryzowany dostęp, w tym dostęp do danych przechowywanych w Usłudze, chociaż Spółka skontaktuje się z użytkownikiem w przypadku naruszenia bezpieczeństwa jego danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoby niepełnoletnie

Nie gromadzimy celowo ani nie żądamy informacji od osób poniżej osiemnastego (18) roku życia ani świadomie nie zezwalamy osobom niepełnoletnim na korzystanie z Serwisu lub którejkolwiek z naszych Usług. Jeśli odkryjemy, że uzyskaliśmy informacje od osoby niepełnoletniej bez zgody jej rodzica lub opiekuna, niezwłocznie usuniemy takie zebrane informacje i ograniczymy jej dostęp do Serwisu i/lub którejkolwiek z naszych Usług.

Aktualizacje wiadomości e-mail

Spółka może oferować wszystkim swoim użytkownikom otrzymywanie wiadomości e-mail i/lub biuletynów dotyczących marketingu, aktualizacji, ulepszeń i innych powiadomień użytkowników dotyczących działalności Spółki, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS ("Korespondencje"). Niektóre wiadomości e-mail są oznaczone jako wiadomości komercyjne i w ich przypadku użytkownik może zrezygnować z otrzymywania odpowiednich wiadomości e-mail, kontaktując się ze Spółką i/lub klikając link "anuluj subskrypcję" dostępny w tych wiadomościach e-mail.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie przez nas widocznego powiadomienia w Witrynie przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług oznacza zgodę użytkownika na takie zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Jedynym środkiem zaradczym dla użytkownika, który nie akceptuje warunków niniejszej Polityki prywatności, jest zaprzestanie korzystania z Witryny i Usług.

Skontaktuj się z nami

Zawsze chcemy usłyszeć od naszych klientów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub opinii prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@resumaker.pl lub pisemnie na adres: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Hiszpania.

 

 

Postanowienia szczególne mające zastosowanie do niektórych abonentów

Unia Europejska (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku osób fizycznych z EOG podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania informacji osobistych zdefiniowanych jako "dane osobowe" zgodnie z RODO zależy od kontekstu i charakteru informacji ("Dane osobowe"). Zazwyczaj gromadzimy Dane Osobowe, gdy: (a) mamy zgodę użytkownika; (b) jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy lub ważnej umowy lub podobnego porozumienia dotyczącego świadczenia Usług; lub (c) przetwarzanie służy uzasadnionym interesom naszym lub strony trzeciej (nie nadrzędnym wobec interesów użytkownika w zakresie ochrony danych lub praw podstawowych).

W niektórych przypadkach możemy mieć prawny obowiązek gromadzenia Danych Osobowych lub wymagać ich w celu ochrony żywotnych interesów. Jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika, może on ją wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Gdy żądamy Danych Osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy, wyjaśnimy, czy jest to obowiązkowe i jakie są potencjalne konsekwencje ich niepodania. Podobnie, jeśli będziemy opierać się na uzasadnionych interesach niewymienionych w niniejszym dokumencie, poinformujemy użytkownika o tych interesach.

Aby uzyskać informacje na temat podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z nami pod adresem support@resumaker.pl.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Ponieważ rozszerzamy Usługi na cały świat, Dane Osobowe mogą być gromadzone i przekazywane na całym świecie. W przypadku przekazywania Danych Osobowych poza EOG zapewniamy ochronę i zgodność z wymogami prawnymi. Może to obejmować:

- przesyłanie danych do kraju zatwierdzonego przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiednią ochronę

- zawieranie umów z odbiorcami w oparciu o "wzorcowe klauzule umowne" zatwierdzone przez Komisję Europejską.

- Inne zatwierdzone przez Komisję Europejską mechanizmy umożliwiające przekazywanie danych osobowych poza EOG

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony podczas międzynarodowych transferów, w tym standardowych klauzul ochrony danych, skontaktuj się z nami pod adresem support@resumaker.pl.

Dodatkowe prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Mieszkańcom niektórych terytoriów, w tym EOG, mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z obowiązujących przepisów, takie jak

- Prawo do usunięcia danych

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

- Prawo do przenoszenia danych

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych. Przed realizacją żądań możemy zweryfikować tożsamość użytkownika.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Informacje na temat organów ochrony danych w UE można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych

Wnioski o udzielenie informacji

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA) weszła w życie 1 stycznia 2020 r., z późniejszymi zmianami w listopadzie 2020 r. Podobne przepisy dotyczące prywatności zostały uchwalone w różnych stanach, takich jak Wirginia, Kolorado, Connecticut i Utah.

Przejrzystość

Kładziemy nacisk na przejrzystość w gromadzeniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, udostępnianiu i sprzedaży danych osobowych i jesteśmy zobowiązani do aktualizowania procesów i ujawniania informacji w celu zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się przepisami.

Kategorie informacji osobistych

Przetwarzamy różne kategorie informacji osobistych, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, dane uwierzytelniające, dane demograficzne, dane dotyczące płatności, interakcje, treści oraz opinie i oceny.

Przetwarzamy te kategorie danych osobowych z następujących powodów:

Nazwa i dane kontaktowe

- Źródła: Dostarczone przez Użytkowników

- Cele: Świadczenie Usług, odpowiadanie na zapytania, egzekwowanie praw

- Odbiorcy: Dostawcy usług; w inny sposób, zgodnie z zaleceniami Użytkownika

Poświadczenia

- Źródła: Uzyskane od Użytkowników lub wygenerowane przez naszą Witrynę

- Cele: Świadczenie Usług; uwierzytelnianie i dostęp do konta; rozwiązywanie problemów

- Odbiorcy: Dostawcy usług; w inny sposób, zgodnie z zaleceniami Użytkownika

Dane demograficzne

- Źródła: Uzyskane od Użytkowników

- Cele: Świadczenie Usług; opracowywanie produktów; marketing; pomoc w rozwiązywaniu problemów, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów; marketing

- Odbiorcy: Dostawcy usług; w inny sposób, zgodnie z zaleceniami Użytkownika

Dane dotyczące płatności

- Źródła: Uzyskane od Użytkowników; przetwarzanie kart kredytowych

- Cele: Przetwarzanie transakcji związanych z Usługami; rozwiązywanie problemów; wykrywanie oszustw i zapobieganie im

- Odbiorcy: Dostawcy usług; w inny sposób, zgodnie z zaleceniami Użytkownika

Interakcje i informacje zwrotne

- Źródła: Interakcje z Użytkownikami

- Cele: Świadczenie i personalizacja Usług; ulepszanie Usług; marketing i pomoc; rozwiązywanie problemów

- Odbiorcy: Dostawcy usług; w inny sposób, zgodnie z zaleceniami Użytkownika

Kategorie danych wrażliwych

Możemy gromadzić dane wrażliwe, takie jak dane logowania do konta, dokładne informacje geolokalizacyjne, pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, informacje medyczne lub dotyczące zdrowia psychicznego, życia seksualnego i orientacji seksualnej, a także treści komunikacji, które wykorzystujemy w celu egzekwowania naszych praw lub praw wynikających z umowy

Zazwyczaj gromadzimy te wrażliwe dane w następujący sposób:

Informacje o koncie

- Gromadzone dane: Informacje logowania i dane uwierzytelniające

- Źródła: Użytkownicy lub wygenerowane automatycznie

- Cele przetwarzania: Świadczenie Usług i przetwarzanie płatności

- Odbiorcy: Dostawcy usług i dostawcy usług przetwarzania płatności.

Dokładne informacje geolokalizacyjne

- Gromadzone dane: Dokładne informacje geolokalizacyjne.

- Źródła: Użytkownicy lub interakcja z Witryną

- Cele przetwarzania: Świadczenie usług

- Odbiorcy: Użytkownicy i dostawcy usług

Pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, wykształcenie, orientacja seksualna i dane medyczne

- Gromadzone dane: Jak określono powyżej

- Źródła: Użytkownicy

- Cele przetwarzania: Świadczenie usług

- Odbiorcy: Usługodawcy i Użytkownicy

Rezygnacja ze "sprzedaży" lub "udostępniania"

Nie sprzedajemy danych osobowych, a Użytkownicy mogą zrezygnować z udostępniania informacji osobistych na potrzeby spersonalizowanych reklam w witrynach osób trzecich, kontaktując się z nami pod adresem support@resumaker.pl. Ponadto nie sprzedajemy informacji osobistych użytkowników.

Kontrola

Użytkownicy mają prawo do poznania, poprawienia, otrzymania kopii i usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia wykorzystania wrażliwych danych osobowych:

Użytkownicy mogą ograniczyć wykorzystanie lub ujawnienie wrażliwych danych do określonych działań, z zastrzeżeniem ustawień prywatności, zgody i obowiązujących przepisów.

Ostatnie zmiany

Odnotowano zmiany w CCPA obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., w tym prawo do poprawiania i rezygnacji z "udostępniania" spersonalizowanych reklam. Nie sprzedajemy danych osobowych i nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych wrażliwych bez zgody lub zgodnie z prawem.

Sygnały "Do Not Track" zgodnie z California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track. Dostosuj preferencje przeglądarki, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Do Not Track.

W przypadku pytań i wniosków dotyczących:

- Niniejszą Polityką prywatności

- Naszymi praktykami w zakresie prywatności

- Reklamacje

- Usuwanie danych osobowych

- Rezygnacja z subskrypcji komunikacji marketingowej

E-mail support@resumaker.pl