Warunki korzystania z serwisu

Niniejsze oświadczenie określa warunki Resumaker S.L korzystania ze strony internetowej Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej: „Spółką ”), która działa pod domeną resumaker.pl, oraz powiązanymi z nią nazwami domen i wszelkimi innymi aktywnymi adresami („Witryna” lub „Witryna Spółki”). Firma będzie uprawniona do zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia. W związku z tymi zmianami zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszym dokumentem. Wszystkie terminy zawarte w niniejszym oświadczeniu są sformułowane w rodzaju męskim wyłącznie w celach praktycznych i mają również zastosowanie do kobiet i każdej innej płci.

Czytając oświadczenie i korzystając ze strony internetowej, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszym oświadczeniu i zgodę na przyjęcie w przyszłości zmienionych warunków korzystania z serwisu. W przypadku korzystania ze świadczonych usług w imieniu instytucji użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki użytkowania w imieniu instytucji i jej upoważnionych użytkowników oraz potwierdza, że jest uprawniony do związania tej instytucji niniejszymi warunkami użytkowania. Umowa jest dokumentem elektronicznym, a firma przedstawi klientowi warunki użytkowania przed wykonaniem czynności, które wymagają ich przedstawienia.

 1. Majątek firmy

Wszelkie prawa własności do Witryny, wszelkich informacji, tekstów, grafik, patentów, pomysłów lub innych materiałów pojawiających się w Witrynie („Treści”) oraz wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Witryny, w tym platformy tworzenia CV i systemów technologicznych wspierających ją oraz elementów osobistych („Usługi”), są i pozostaną w posiadaniu Spółki i jej upoważnionych podmiotów. Strona internetowa, treści i usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami itp. Oprócz postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania nie wolno kopiować, modyfikować lub przygotowywać na ich podstawie prac, rozpowszechniać, sprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać lub wykonywać, nadawać lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób. Zabrania się kopiowania lub modyfikowania jakiejkolwiek części kodu źródłowego, w tym CSS, HTML lub JavaScript w witrynie. Użytkownik nie może korzystać z Witryny, treści lub usługi w żadnym innym celu, w tym w celach biznesowych, bez wyraźnej zgody Spółki. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest ograniczone do celów prywatnych. Firma posiada wszystkie prawa własności do wszelkich ulepszeń na stronie internetowej, treści i istniejących usług.

 

 1. Korzystanie z Serwisu

Korzystanie ze strony internetowej i/lub tworzenie CV i/lub tworzenie konta osobistego i/lub kontaktowanie się z Firmą w taki czy inny sposób stanowi zgodę ze strony użytkownika na zawarcie umowy z firmą. W pewnych przypadkach wykwalifikowani przedstawiciele firmy mogą skontaktować się z użytkownikiem, aby pomóc mu w rozwiązaniu problemu. O ile nie zostanie określone inaczej, niniejszym użytkownik upoważnia Firmę do przechowywania CV w swoich repozytoriach i/lub przekazywania CV i/lub szczegółów dowolnej stronie trzeciej i/lub odpowiedniej stronie, którą Firma uzna za odpowiednią do przekazania aplikacji użytkownika, jak określono w dalszej części niniejszego oświadczenia. W przypadku chęci rozwiązania umowy z firmą prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z informacją, że nie są Państwo zainteresowani kontynuowaniem umowy. Po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Firmę zakończy ona wszelką komunikację z użytkownikiem i nie przekaże danych użytkownika innym stronom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się dołączyć do bazy danych, którą Spółka posiada zgodnie z prawem.

 

 1. Strony umowy

Warunki umowy mają zastosowanie między firmą a użytkownikiem i anulują wszelkie inne umowy zawarte między stronami. Zmiany niniejszej Umowy będą honorowane wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą obu stron.

 

 1. Opcje płatności

Spółka oferuje kilka opcji płatności za swoje usługi, określając w każdej opcji usługi w nich zawarte oraz ostateczną cenę zawierającą VAT. Użytkownik może wybrać opcję, która mu odpowiada. Błędy wizualne w projekcie opcji płatności nie stanowią o zobowiązaniach firmy.

Każda opcja zawiera szczegółowe informacje dla użytkownika. Błędy lub pomyłki firmy w ofercie cenowej lub w samej opcji płatności nie stanowią o zobowiązaniach firmy.

 

 1. Zobowiązania między Spółką a Użytkownikiem

Umowa jest podpisywana cyfrowo od momentu jej zatwierdzenia przez użytkownika i wypełnienia wymaganych danych. Jeżeli użytkownik zapłaci za usługę w formie elektronicznej, firma podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia płatności.

Spółka może, zgodnie z prawem, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich dokonać weryfikacji, czy klienci są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych. W razie wątpliwości co do umowy z użytkownikiem Spółka może odmówić zawarcia transakcji między stronami lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia.

Po zatwierdzeniu umowy między stronami Spółka przekaże użytkownikowi dane logowania, które będą wykorzystywane do uzyskania dostępu do konta na platformie i usług na stronie internetowej. Podając te dane, firma umożliwia użytkownikowi wyłączny, osobisty i niezbywalny dostęp do platformy i usług od tego momentu i przez cały okres obowiązywania umowy.

Szczegóły logowania i korzystania z platformy oraz usług są całkowicie prywatne, a użytkownik musi zachować poufność w odniesieniu do swoich danych logowania.

 

 1. Cena transakcji

Korzystanie z usług oferowanych na tej stronie internetowej, niektórych lub wszystkich, wymaga poniesienia różnego rodzaju opłat, według różnych stawek, które zostaną określone przez Spółkę i będą od czasu do czasu publikowane na stronie internetowej. Ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia firmy o nieprawidłowościach w danych do realizacji płatności, które wprowadził. Użytkownik musi posiadać wystarczające saldo na swoim koncie, aby móc zapłacić za usługę.

Jeśli użytkownik nie zapłaci za usługę, otrzyma powiadomienie od Spółki o niedokonaniu płatności i będzie miał dodatkowe 14 dni na uregulowanie płatności. Jeżeli z końcem dodatkowego czasu płatności użytkownik nie dokona wpłaty, Spółka będzie uprawniona do odsetek i opłat za zaległości w wysokości 15% od tego użytkownika za każdy miesiąc zwłoki.

 

 1. Zasady anulowania transakcji

Spółka działa zgodnie z prawem. Po realizacji zakupu CV będzie dostępne do pobrania, a użytkownik będzie mógł korzystać z platformy przez uzgodniony okres. Z chwilą realizacji usług użytkownikowi nie będzie przysługiwał żaden zwrot i nie będą przysługiwały żadne przyszłe roszczenia wobec Spółki z tego tytułu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem strony kontaktowej (resumaker.pl/contact).

 

 1. Czas dostawy

Firma jest odpowiedzialna za świadczenie usługi po otrzymaniu danych od użytkownika i po potwierdzeniu płatności. Jeśli świadczenie usługi jest opóźnione z jakiegokolwiek powodu, Spółka poinformuje użytkownika nie później niż 30 dni od momentu dokonania zakupu. W takim przypadku użytkownik będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i otrzyma pełny zwrot kosztów.

 

 1. Zobowiązania użytkownika

Użytkownik, w odpowiednim czasie, przekaże Spółce wszelkie informacje niezbędne do realizacji umowy.

Użytkownik oświadcza, że korzystanie ze strony internetowej firmy odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność i zwalnia firmę z przyszłych oskarżeń, roszczeń lub odszkodowań za szkody. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z platformy i usług.

Użytkownik nie będzie sprzedawał, przenosił ani obciążał praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.

Użytkownik nie ma prawa do monitorowania, nadzoru lub inżynierii wstecznej platformy i/lub funkcjonalności platformy.

Korzystanie z platformy przez użytkownika nie będzie szkodzić reputacji firmy ani nikomu innemu działającemu w jej imieniu, jak również żadnej innej stronie trzeciej.

Treści, które użytkownik przesyła na platformę, muszą być dostarczone w formie i formacie określonym przez Firmę. Treści są i pozostaną własnością użytkownika.

Użytkownik zapewnia, że informacje przesyłane na platformę są poprawne, dokładne, kompletne, wiarygodne i aktualne, nawet jeśli pochodzą od osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z treści przez użytkownika.

Użytkownik nie może przesyłać treści, które są niewiarygodne, wprowadzające w błąd, zniesławiające, obraźliwe, dyskryminujące, promujące nienawiść, rasistowskie, erotyczne, pornograficzne, są hiperłączami, naruszają prawa autorskie, naruszając prawa osób trzecich, danych nieosobowych, komunikatów handlowych, charytatywnych, informacji o kultach, informacji zawierających wirusy, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie, boty, obraźliwe/ natrętne/złośliwe oprogramowanie, innego oprogramowania, które omija środki bezpieczeństwa i ochrony usługi, szkodzi usłudze lub rujnuje witrynę internetową, narzędzi lub aplikacji badawczych lub służących inżynierii odwrotnej.

Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania cyfrowej kopii wszystkich informacji, danych i treści, które przekazuje Spółce na podstawie umowy, czy to za pośrednictwem platformy, czy też poza nią.

Korzystanie z platformy i usług jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Użytkownik zapewnia prawidłowe i bezpieczne środowisko pracy przy korzystaniu z platformy. Firma zapewnia, że konto użytkownika jest odpowiednio skonfigurowane na platformie.

Użytkownik może skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego: resumaker.pl/contact

 

 1.  Zobowiązania Spółki

Spółka ma prawo do zamknięcia lub ograniczenia dostępu do platformy lub jej funkcjonalności, w całości lub w części, w dowolnym momencie, na czas określony lub nieokreślony, bez konieczności płacenia odszkodowań użytkownikowi.

Spółka ma prawo do ograniczenia lub wypowiedzenia prawa do korzystania z platformy lub zablokowania danych logowania użytkownika, jeżeli użytkownik narusza regulamin witryny lub niniejszą umowę.

Firma nie gwarantuje, że platforma będzie wolna od błędów, wad i przerw w działaniu. Spółka nie gwarantuje, że platforma będzie dostępna w dowolnym momencie lub że pojawi się w dowolnym momencie bez błędów.

Spółka może ustalić limit miejsca lub danych dostępny użytkownikowi. Spółka ma prawo do publikowania anonimowych treści i wykorzystywać je podczas rozwiązania umowy w celu ulepszenia platformy i usług oraz innych opracowań.

 

 1.  Przechowywanie danych

Spółka może przetwarzać dane osobowe użytkownika lub udostępniać je na warunkach określonych w umowie. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z definicją prywatności określoną przez Spółkę, na co użytkownik wyraża zgodę na mocy niniejszej umowy.

Wszyscy pracownicy Spółki, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkownika, są zobowiązani do podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Użytkownik zabezpiecza firmę przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich wynikającymi z i/lub związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę za pośrednictwem platformy i/lub usług lub osób trzecich, które świadczą usługi na rzecz Spółki.

 

 1.  Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do platformy, usług i wszelkich innych przedmiotów dostarczanych zgodnie z umową przysługują wyłącznie Spółce lub podmiotowi działającemu w jej imieniu. Użytkownik otrzymuje prawo użytkowania tylko przez czas trwania umowy.

Użytkownik nie może w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej Spółki do platformy i usług.

Użytkownik nie może modyfikować, badać, odtwarzać, demontować ani stosować inżynierii odwrotnej. Użytkownik nie ma prawa do wykonywania żadnych działań w celu odkrycia kodu źródłowego platformy, samodzielnie lub za pośrednictwem oprogramowania, lub stron trzecich w jego imieniu.

Spółka jest uprawniona do ochrony praw własności intelektualnej, a użytkownik nie może usuwać ani wystrzegać się środków ochronnych Spółki.

W przypadku stwierdzenia w sądzie, że platforma i usługi naruszają prawo własności intelektualnej osoby trzeciej lub w przypadku, gdy Spółka uważa, że istnieje prawdopodobieństwo, że takie naruszenie jest nieuchronne, Spółka będzie nadal zezwalać użytkownikowi na korzystanie z platformy. Jeżeli Spółka uważa, że jest to niemożliwe, ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów odszkodowawczych na rzecz użytkownika.

 

 1.  Przeniesienie praw

Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez wyraźnej zgody Spółki. Spółka może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią.

 

 1.  Okres obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy

Okres obowiązywania umowy jest okresem wybranym przez użytkownika w planie płatności.

Obie strony mogą rozwiązać umowę bez pisemnego wypowiedzenia w przypadku niedopatrzenia, nieprzestrzegania zasad strony internetowej lub interwencji sądowej, bez konieczności zapłaty odszkodowania lub rekompensaty, w następujących przypadkach:  upadłości lub złożenia wniosku o upadłość strony, która jest uważana za niezdolną do wypełnienia swoich zobowiązań.

Jeśli sprawa użytkownika została rozpatrzona przez Spółkę, nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy.

Po rozwiązaniu umowy prawa użytkownika do korzystania z platformy są nieważne.

 

 1. Warunki subskrypcji

  1. W celu korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę Użytkownik musi dokonać subskrypcji Usługi poprzez wypełnienie formularza i podanie danych wymaganych przez Spółkę.
  2. Istnieje możliwość subskrypcji kilku planów po cenach podanych w Witrynie, które obejmują podatek VAT, chyba że określono inaczej. Spółka może zmienić ceny w dowolnym momencie, a także dowolną Usługę według własnego uznania i w takich przypadkach Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki.
  3. Subskrypcja Usługi podlega opłacie ustalanej okresowo przez Spółkę. Spółka zastrzega sobie prawo do podwyższenia lub obniżenia takiej opłaty i/lub do zmiany dostępnych planów subskrypcji według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku obniżenia opłat abonamentowych Użytkownik nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu i/lub rabatu, i/lub jakiegokolwiek innego świadczenia, lub odliczenia, przy czym Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki w takim przypadku.
  4. Każdy plan subskrypcyjny będzie automatycznie odnawiany do momentu anulowania przez Użytkownika, a w przypadku obniżenia opłat abonamentowych Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu i/lub rabatu, i/lub jakichkolwiek innych korzyści, lub odliczeń, przy czym Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki w takim przypadku.
  5. Użytkownik może dokonać płatności kartą kredytową/ kartą debetową/ PayPal/ Apple Pay.
  6. Jeżeli Subskrybent nie ureguluje żadnych opłat abonamentowych, Konto Subskrybenta może zostać zablokowane, a cała zawartość jego konta może zostać usunięta, przy czym Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki w takim przypadku. Wyjaśnia się, że rezygnacja z abonamentu nie zwalnia Użytkownika z uiszczania jakichkolwiek niezapłaconych należności, a Abonentowi nie będzie przysługiwał żaden zwrot zapłaconych przez niego kwot.
  7. Ponadto wyjaśnia się, że Spółka zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania do zmiany opłat abonamentowych i świadczonych przez nią Usług i/lub do dodania dodatkowych funkcji do Usługi, przy czym Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki w takim przypadku.
  8. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia Witryny lub dowolnej jej części z dowolnego powodu w dowolnym momencie według własnego uznania, przy czym Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki w takim przypadku, a Subskrybenci nie będą uprawnieni do jakiegokolwiek zwrotu i/lub odliczenia płatności dokonanych przez nich za realizację Usług.
  9.  
 2.  Korzystanie z Witryny

Użytkownik może korzystać ze strony internetowej, treści i usług w niej zawartych. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej, treści lub usług wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych, chyba że uzyskał wyraźną zgodę od Spółki. W tych ramach użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności, chyba że uzyskał zgodę Spółki, z wyprzedzeniem, na piśmie i z zastrzeżeniem warunków tej zgody (w zakresie, w jakim została udzielona):

 • Korzystanie z usług z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, praw Spółki lub jakichkolwiek innych osób lub niewłaściwe korzystanie z usług
 • Próba uzyskania dostępu, dostęp i atak lub nielegalna infiltracja lub sabotaż lub korzystanie z systemów Spółki lub niepublicznych obszarów witryny

•    Próba zbadania lub przetestowania podatności dowolnego systemu lub sieci lub naruszenie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania

•    Penetracja lub włamanie do prywatnej strefy strony innego użytkownika

•    Próba przeniknięcia i uzyskania dostępu do życiorysów innych użytkowników

•    Próba uzyskania dostępu do strony internetowej, treści lub usług lub uruchamianie na niej narzędzi do indeksowania

     Przeszukiwanie witryny za pomocą dowolnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, obiektu lub mechanizmu, z wyjątkiem oprogramowania dostarczonego przez Spółkę

 • Próby rozszyfrowania, skompilowania, rozłożenia lub odwróconej inżynierii dowolnego oprogramowania na stronie internetowej, treści lub usług
 • Udostępnianie funkcji strony, treści lub usług osobom trzecim
 • Kopiowanie i używanie lub zezwalanie innym na kopiowanie i używanie, modyfikowanie, odtwarzanie, wytwarzanie dzieł pochodnych, ramek, dubli, ponowne publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, nadawanie lub

  rozpowszechnianie całej strony internetowej lub jej części, treści lub usług w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku lub podobne działanie realizowane w jakikolwiek inny sposób

 • Umożliwienie działania oprogramowania lub innych środków, w tym oprogramowania botów indeksujących, w celu przeszukiwania, skanowania, kopiowania lub automatycznego pobierania strony internetowej. Tworzenie kompilacji, kolekcji lub repozytoriów, które będą zawierać treści lub informacje ze strony internetowej
 • Wyświetlanie treści ze strony internetowej w ramce (frame/iframe), widocznej lub ukrytej
 • Link do strony o zawartości pochodzącej z dowolnego źródła, zawierającej treści pornograficzne, treści, które zachęcają do rasizmu lub bezprawnej dyskryminacji lub które są niezgodne z prawem lub zachęcają do nielegalnej działalności, lub których publikacja jest niezgodna z prawem
 • Zakłócanie lub próba zakłócania dostępu dowolnego użytkownika, hosta, serwera lub sieci, w tym między innymi wysyłanie wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb zegarowych, ataków cyfrowych, ataków typu Man In the Middle, zapobiegania atakom serwisowym (DDoS), wykorzystanie narzędzi do testowania penetracji, złośliwych narzędzi, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania, wandalizmu, oprogramowania przeciążeniowego, flooding, spam lub zatykanie strony internetowej, skrzynki pocztowej lub jakąkolwiek działalność, która szkodzi witrynie lub powoduje kradzież danych pochodzących z usług Spółki
 • Przesyłanie treści naruszających prawa innych osób — w tym prawa własności intelektualnej
 • Rozprzestrzenianie informacji dotyczących małoletnich i/lub osób nieletnich ujawniających ich tożsamość, dane osobowe i sposoby kontaktowania się z nimi
 • Wykorzystanie wszelkich informacji, ofert lub aplikacji, które jest wykorzystaniem komercyjnym i/lub zawiera informacje reklamowe/ marketingowe
 • Podszywanie się pod lub fałszywe przedstawianie swoich relacji z jakąkolwiek osobą lub podmiotem powiązanym ze Spółką lub jej różnymi systemami.

  Spółka ma prawo do prowadzenia dochodzeń i pozywania za naruszenia powyższych punktów, w tym naruszania praw własności intelektualnej oraz wszystkiego, co jest związane z bezpieczeństwem serwisu i jego użytkowników, do czasu wdrożenia środków prawnych. Ponadto może angażować się i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki korzystania z serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka ma prawo do monitorowania dostępu do strony internetowej, jej treści i usług oraz ich wykorzystania w celu zapewnienia zgodności z Warunkami korzystania i bieżącej eksploatacji strony internetowej.

  Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z Warunków korzystania, jego zgoda na korzystanie ze strony internetowej, treści i usług zostanie automatycznie cofnięta, nawet jeśli znajduje się w określonym planie płatności, i nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu użytkownika do strony internetowej, treści i usług w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia usług lub modyfikacji strony internetowej, treści i usług w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 1.  Rejestracja na stronie

Korzystanie ze strony internetowej nie wiąże się z rejestracją, jednak różne obszary na stronie internetowej, takie jak część prywatna, tworzenie życiorysu (CV) i strefa kontaktu, mogą obejmować rejestrację i podawanie danych osobowych i identyfikacyjnych na żądanie Spółki.

Rejestrując się na stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na Warunki korzystania z serwisu. Podczas rejestracji użytkownik może być zobowiązany do wyraźnego potwierdzenia zgody na warunki korzystania z serwisu. Użytkownik będzie mógł dokonać rejestracji w każdym z tych przypadków dopiero po podaniu wymaganych danych na każdym z etapów i po uzyskaniu jego zgody na warunki korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o podanie wyszczególnionych danych w celu korzystania z jakichkolwiek usług strony internetowej, powinien podać tylko poprawne, dokładne i kompletne dane. Nieprawidłowe dane mogą uniemożliwić użytkownikowi prawidłowe korzystanie ze strony internetowej i uniemożliwić kontakt z nim.

Korzystanie z części strony internetowej, które wymagają rejestracji i zatwierdzenia, oznacza zgodę użytkownika na otrzymywanie treści reklamowych od Spółki i/lub dowolnego podmiotu działającego w jej imieniu. Treści reklamowe będą przesłane użytkownikowi za pośrednictwem danych, które podał Spółce podczas rejestracji. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie i powiadomić Spółkę o odmowie przyjmowania treści reklamowych, wszelkich lub określonego typu, wysyłając powiadomienie o odmowie. Sposób wysłania powiadomienia o odmowie zostanie określony w materiale reklamowym, który Spółka i/lub dowolny podmiot działający w jej imieniu prześle użytkownikowi.

 

 1.  Rejestracja w systemie: hasło

Rejestrując się w jednej z usług, użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do wszystkich obszarów prywatnych na stronie internetowej, a w szczególności do życiorysu (CV), który utworzył. Użytkownik zgadza się wziąć wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności lub działania wykonywane po uzyskaniu dostępu z hasłem niezależnie od tego, czy wyraził zgodę na te czynności lub działania. Obowiązkiem użytkownika jest nieprzekazywanie tego hasła nikomu innemu. Użytkownik powinien zmieniać swoje hasło tak często, jak to możliwe. Użytkownik powinien natychmiast powiadomić firmę o każdym nieupoważnionym użyciu jego hasła. Użytkownik nigdy nie będzie korzystał i/lub próbował skorzystać z innego konta użytkownika i hasła bez wyraźnej zgody innego użytkownika.

 

 1.  Platforma tworzenia życiorysu (CV)

Spółka prowadzi platformę, która umożliwia tworzenie życiorysów (CV) w wizualny i wygodny sposób każdej z osób, która tego zapragnie. Nazwa handlowa Spółki to Resumaker.

Korzystanie z tej platformy podlega Warunkom korzystania z serwisu i warunkom zachowania prywatności określonym w witrynie i stanowi zgodę użytkownika na te warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami korzystania z serwisu, nie powinien korzystać ze strony internetowej.

System tworzenia CV jest innowacyjną platformą stworzoną przez Spółkę i obecnie oczekuje na opatentowanie. System umożliwia użytkownikowi wprowadzenie danych w wyświetlane pola, a następnie w odpowiedni sposób tworzy z nich życiorys (CV). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez użytkownika i służy wyłącznie jako platforma do tworzenia dokumentu.

Stwierdza się i uzgadnia, że kod oprogramowania jest chroniony prawem autorskim, w związku z czym zabronione jest kopiowanie i/lub udostępnianie jakiejkolwiek części kodu i/lub haseł w celu uzyskania dostępu do konta osobistego na dowolnej stronie, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, bez wyraźnej zgody Spółki.

System nie filtruje żadnych informacji, treści, nieprawidłowych informacji i/lub innych danych wprowadzonych przez użytkownika, a jedynie wyświetla te informacje, które znajdują się w odpowiednich polach. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość wynikowych plików, ich integralność lub poziom w porównaniu z innymi, szkody, utratę pracy, ich wpływ na karierę, niepokoje psychiczne itp. ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje dla użytkownika, mienia lub osób trzecich po ich wykorzystaniu.

Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wyrządzone użytkownikowi w wyniku korzystania z systemu tworzenia życiorysu (CV). Użytkownik zgadza się i rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność, a Spółka zapewnia jedynie infrastrukturę do tworzenia pliku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego treści odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik lub jakakolwiek strona trzecia nie będą zgłaszać żadnych roszczeń wobec Spółki, jej menedżerów, pracowników i/lub dowolnych podmiotów działających w jej imieniu w tej sprawie.

Spółka dołoży wszelkich starań, aby utrzymać maksymalną dostępność systemu tworzenia życiorysu (CV). Nie gwarantuje to jednak, że system tworzenia życiorysu (CV) będzie dostępny przez cały czas. Spółka może zaprzestać zarządzania stroną internetową, aktualizowania jej zawartości, zapisywania jej i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku niniejszej decyzji. Spółka dołoży wszelkich starań, aby utrzymać życiorys (CV) utworzony przez użytkownika, jeśli jednak życiorys (CV) zostanie usunięty w wyniku prac konserwacyjnych i aktualizacji, firma nie zobowiązuje się do przechowywania życiorysu na swoich serwerach, a użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych utworzonych plików.

W przypadku złośliwych działań i/lub innego, komercyjnego wykorzystania przez użytkownika lub osoby działające w jego imieniu w systemie do tworzenia życiorysu (CV) użytkownik będzie musiał zrekompensować firmie wszelkie wyrządzone szkody.

Użytkownik zobowiązuje się nie skanować strony internetowej automatycznie (indeksowanie) i/lub używać jej do celów komercyjnych lub w jakimkolwiek innym celu bez zgody Spółki. Jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku może skutkować wszczęciem kroków prawnych.

W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że surowo zabrania się przenoszenia praw lub konta użytkownika na innego użytkownika i/lub powielania, i/lub kopiowania, i/lub publikowania czegokolwiek bez zgody Spółki, i/lub sabotowania, i/lub wykonywania złośliwych działań, i/lub inżynierii odwrotnej, i/lub jakiegokolwiek nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem korzystania z systemu tworzenia życiorysu (CV).

Wyjaśnia się, iż korzystanie ze strony internetowej jest przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych. Każde inne użycie wymaga pisemnej zgody Spółki. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, dostarczanie, przekazywanie, publikowanie informacji przechowywanych na stronie internetowej, które nie jest dozwolone przez Spółkę, jest surowo zabronione i stanowi naruszenie prawa.

W systemie do tworzenia życiorysów (CV) użytkownik będzie miał dostęp do części prywatnej. Będzie mógł zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła oraz przechowywać te dane w sposób tak bezpieczny, jak to możliwe. W części prywatnej będzie mógł między innymi zobaczyć życiorys (CV) utworzony za pośrednictwem systemu, edytować go i/lub usuwać, ustawiać informacje rozliczeniowe oraz usunąć swoje konto.

Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapobiec wtargnięciu nieautoryzowanych źródeł do części prywatnej, wykorzystując zaawansowane technologie, szyfrowanie, a także okresowe testy przeprowadzane przez ekspertów ds. bezpieczeństwa danych. Spółka znosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku nieupoważnionego wtargnięcia i dołoży wszelkich starań, aby podjąć działania prawne przeciwko takim intruzom.

Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnego, fikcyjnego konta użytkownika lub konta, które jest podejrzane o niewłaściwe i/lub nielegalne, i/lub zabronione działanie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik znosi wszelkie roszczenia dotyczące szkód, które mogą zostać mu wyrządzone w wyniku usunięcia jego konta.

Spółka będzie przechowywać życiorys (CV) na swoich serwerach w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie gwarantuje okresu przechowywania danych, a użytkownik jest odpowiedzialny za samodzielne tworzenie kopii zapasowych danych i znosi przyszłe roszczenia z tytułu nieprzechowywania danych osobowych na serwerach Spółki.

Wszystkie przykłady, wskazówki, wytyczne i notatki przedstawione użytkownikowi mają na celu pomóc mu w procesie i nie zastępują własnego osądu użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pisanie życiorysów (CV), korzystanie z nich i dystrybucję do potencjalnych pracodawców. Spółka w żaden sposób nie gwarantuje żadnych wyników po wykorzystaniu życiorysu (CV) utworzonego przez powyższy system.

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z systemu tworzenia życiorysu (CV) jest uzależnione od dołączenia do baz danych Spółki i zapisania życiorysu (CV) utworzonego na serwerach firmy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się i zatwierdził Warunki korzystania z serwisu w całości, a w szczególności rozdziały dotyczące wykorzystania danych otrzymanych przez Spółkę lub usuwania danych osobowych.

Wszelkie prawa autorskie i/lub własność intelektualna, w tym prawa moralne związane z platformą do tworzenia życiorysu (CV) — w tym projektowanie stron internetowych, interfejs użytkownika, UX, przepływ, kod serwera, kod klienta, HTML, CSS, JavaScript, treści, przykłady życiorysów, szablony życiorysów, wzory CV, pliki graficzne, sposób prezentacji i edycji informacji na stronie internetowej — są zastrzeżone wyłącznie dla Spółki, a wszelkie naruszenia będą skutkować podjęciem działań prawnych.

Korzystanie z systemu może wiązać się z płatnością zgodnie z określonymi planami płatności. Jeśli użytkownik zgodzi się na płatny plan, zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat na swoim koncie. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że wszelkie dane przechowywane na stronie internetowej są wyłączną własnością Spółki, a Spółka ma pełne prawa do danych i ich wykorzystania.

 

 1. Odpowiedzialność za treści użytkownika

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i/lub dane, i/lub informacje dostarczone i/lub wyświetlane przez użytkownika na stronie internetowej lub w szczególności w utworzonym życiorysie (CV). Spółka nie gwarantuje, że dane podane przez użytkownika są poprawne. Użytkownik może zgłosić Spółce podejrzane działania, jeśli zidentyfikował je na swoim koncie.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej, treści i różnych usług Spółki, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone użytkownikowi lub dowolnemu podmiotowi działającemu w jego imieniu, lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, w tym za wszelkie straty lub wydatki, bezpośrednie lub pośrednie, na stronie internetowej oraz z powodu wszelkich treści i usług na niej zawartych.

 

 1. Biuletyn i poczta elektroniczna

Po przesłaniu danych użytkownik upoważnia Spółkę do dodania go do listy mailingowej i okresowego wysyłania mu wiadomości e-mail na różne tematy. Każda wiadomość wysyłana przez Spółkę będzie zawierać opcję wypisania się z listy mailingowej. Jeśli użytkownik zażąda anulowania subskrypcji, Spółka usunie go ze swojej bazy mailingowej. Użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich danych przechowywanych w systemach Spółki i/lub usunąć go z bazy danych odbiorców, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@resumaker.pl.

 

 1. Zmiany i zaprzestanie działalności

Spółka może od czasu do czasu zmienić strukturę strony internetowej, jej wygląd i wzornictwo, zakres, dostępność usług oraz wszelkie inne aspekty związane ze stroną internetową bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany takie będą dokonywane między innymi z uwzględnieniem dynamicznego charakteru Internetu oraz zachodzących w nim zmian technologicznych i innych. Z natury rzeczy takie zmiany mogą wiązać się z wadliwym działaniem lub niedogodnościami. Użytkownik nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń ani żądań wobec Spółki za wprowadzenie takich zmian lub za nieprawidłowe działanie, które nastąpi w wyniku ich wdrożenia.

Bez odstępstwa od powyższego Spółka będzie uprawniona do zaprzestania świadczenia usług na stronie internetowej, w całości lub w części, w dowolnym momencie. Jeśli to możliwe, Spółka opublikuje wstępne zawiadomienie na stronie internetowej o zakończeniu świadczenia usług z odpowiednim wyprzedzeniem. Po zakończeniu świadczenia usług Spółka będzie przechowywać treści i informacje zawarte na stronie internetowej przez dodatkowy okres, a następnie będzie uprawniona do ich usunięcia bez zachowywania ich kopii zapasowej bez powiadomienia.

 

 1. System prawny

Warunki korzystania z serwisu oraz Witryna i zawarte na niej Treści podlegają wyłącznie prawu państwa Hiszpania i zgodnie z nim będą interpretowane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za adaptację Strony i/lub Treści i/lub ich dostępność poza terenem Hiszpaniaa. Wszelkie spory i/lub nieporozumienia, i/lub wszelkie inne kwestie wynikające z korzystania lub związane z korzystaniem z Witryny i/lub jakichkolwiek zawartych na niej danych, i/lub niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane w wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w okręgu Barcelona.

 

 1. Kontakt

Spółka przestrzega przepisów prawa i szanuje prawa użytkowników strony internetowej. Jeśli użytkownik ma dalsze pytania dotyczące Warunków korzystania z serwisu i/lub uważa, że Spółka narusza jego prawa, i/lub uważa, że jego prywatność została naruszona podczas korzystania ze strony internetowej, powinien skontaktować się z nami (support@resumaker.pl), a Spółka postara się jak najszybciej rozpatrzyć takie zgłoszenie.