Warunki użytkowania

Witamy w Resumaker S.L. ("Spółka", "Resumaker", "my", "nas"). Niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki") mają zastosowanie do Spółki i wszystkich jej podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Gdy w niniejszych Warunkach mowa jest o Spółce, obejmuje to wszystkie jej podmioty stowarzyszone, w stosownych przypadkach. Witryna internetowa Resumaker znajdująca się pod adresem https://resumaker.pl/ oraz wszystkie inne witryny, witryny mobilne, usługi, aplikacje, witryny internetowe i/lub narzędzia, w których niniejsze Warunki pojawiają się lub są powiązane (łącznie "Witryna internetowa"). Niniejsze Warunki, wraz z naszą Polityką prywatności, stanowią całość i kompletną umowę ("Umowa") między użytkownikiem a Spółką. Użytkownik lub Resumaker mogą być określani indywidualnie jako "Strona" lub łącznie jako "Strony".

 

Oferujemy naszą Witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w Witrynie dla Ciebie, "użytkownika", pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych w niniejszym dokumencie. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z zawieraną Umową. Jeśli użytkownik nie rozumie niniejszych Warunków lub nie zgadza się na ich przestrzeganie lub Polityki prywatności, nie może uzyskiwać dostępu do Witryny lub naszych Usług (zdefiniowanych poniżej) ani z nich korzystać i musi natychmiast zaprzestać uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej.
 

Działamy globalnie, w związku z czym w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika mogą obowiązywać różne przepisy prawa. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników niezależnie od lokalizacji geograficznej w zakresie, w jakim jest to prawnie egzekwowalne w miejscu zamieszkania każdego użytkownika.

 

Nasze Usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

* Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, powinien zapoznać się z Regulaminem Uzupełniającym dla Mieszkańców UE, aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych lub alternatywnych warunków, które mają do niego zastosowanie.

* Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, powinien zapoznać się z Regulaminem Uzupełniającym dla Mieszkańców Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych lub alternatywnych warunków, które mają do niego zastosowanie.

Czytając niniejsze oświadczenie i korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza, że wyraził zgodę na warunki określone w niniejszym oświadczeniu i zgadza się zaakceptować zmienione warunki w przyszłości. W przypadku korzystania z naszych Usług w imieniu organizacji, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu swoim lub swojej organizacji i jej upoważnionych użytkowników oraz potwierdza, że jest upoważniony do związania tej organizacji niniejszymi Warunkami. Umowa ma formę elektroniczną, a my przedstawimy klientowi Warunki przed wykonaniem czynności wymagającej ich przedstawienia.

 

1. Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. W związku z tym nasza Polityka Prywatności stanowi ważną część niniejszych Warunków. Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy informacje od użytkownika i w jaki sposób możemy je udostępniać.

 

2. Nasze usługi

W Resumaker staramy się zmienić sposób, w jaki ludzie piszą CV. Naszym celem jest stworzenie wygodnego i przyjaznego dla użytkownika systemu, który pomoże stworzyć CV w kilka minut. Zapewniamy narzędzia do łatwego, szybkiego i profesjonalnego tworzenia CV, w tym technologię tworzenia CV oraz system wspierający ją i obszary osobiste ("Usługi"). Użytkownik może korzystać z Usług w celu generowania, edytowania, eksportowania i pobierania szablonów CV i listów motywacyjnych lub może współpracować z jednym z naszych specjalistów w celu stworzenia spersonalizowanego CV. Użytkownik może korzystać z Usług tak długo, dopóki akceptuje niniejsze Warunki i ich przestrzega. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny i Usług, w tym odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników.

 

3.    Własność Spółki

Wszelkie prawa własności do Witryny, wszelkie informacje, teksty, grafiki, patenty, pomysły lub inne materiały pojawiające się w Witrynie ("Zawartość") oraz wszelkie Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny, w tym wszelkie przyszłe usługi i wszelkie ulepszenia Witryny są i pozostaną wyłączną własnością Spółki i jej upoważnionych podmiotów. Spółka zachowuje wszelkie prawa do takich Treści i Usług, których użytkownik zgadza się nie kwestionować. Witryna, treści i usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i podobnymi prawami.

Poza przypadkami określonymi w niniejszych Warunkach, użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani przygotowywać prac na ich podstawie, rozpowszechniać, sprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać lub wykonywać, nadawać ani wykorzystywać w żaden inny sposób. Użytkownik nie może kopiować ani modyfikować żadnej części kodu źródłowego, w tym CSS, HTML lub JavaScript w Witrynie. Użytkownik nie może również korzystać z Witryny, Treści ani Usług w żadnym innym celu niż korzystanie z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami bez wyraźnej zgody Spółki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z niniejszej Witryny wyłącznie w celach prywatnych, a nie w celu odsprzedaży.

4.    Kwalifikowalność. Uzyskując dostęp do Usług i/lub korzystając z nich, w tym po uzyskaniu dostępu do niniejszych Warunków, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ukończył 18 lat i posiada kwalifikacje prawne do zawierania i tworzenia umów zgodnie z obowiązującym prawem.

 

5. Licencja na korzystanie z Usług. Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, w tym uiszczenia wszystkich opłat i przestrzegania naszej Polityki prywatności, Resumaker udziela użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, w pełni odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z Usług ("Licencja"). Niniejsza Licencja podlega wszystkim ograniczeniom opisanym w niniejszych Warunkach, w tym między innymi ograniczeniom określonym w punkcie 3 powyżej.

6. Korzystanie z Witryny

Korzystanie z Witryny i / lub utworzenie CV i / lub utworzenie konta osobistego i / lub skontaktowanie się ze Spółką stanowi wyraźną zgodę użytkownika na zawarcie wiążącej umowy ze Spółką w celu korzystania z Usług. W niektórych przypadkach wykwalifikowani przedstawiciele Spółki mogą skontaktować się z użytkownikiem w celu udzielenia mu pomocy w zakresie żądań związanych z Usługami. Uzasadniamy taki kontakt potrzebą wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z Usług, musi skontaktować się z nami za pośrednictwem Witryny lub wysłać nam wiadomość e-mail na adres support@resumaker.pl. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zaprzestaniemy komunikacji z użytkownikiem w zakresie innym niż wyraźnie zabroniony przez obowiązujące przepisy o ochronie prywatności. W zakresie dozwolonym przez takie przepisy zachowujemy prawo, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przechowywanie przez nas jego danych osobowych w celu umożliwienia nam ochrony naszych praw wynikających z niniejszych Warunków.

 

 

7. Rejestracja konta. Aby uzyskać dostęp do naszych Usług lub odpowiednich sekcji Witryny, konieczna jest rejestracja i utworzenie Konta w Resumaker. Konto użytkownika przechowuje CV, listy motywacyjne i powiązane dane, zapewniając stałą dostępność. Użytkownik potwierdza, że podane informacje o Koncie są aktualne i dokładne, zobowiązując się do ich aktualizacji w razie potrzeby. Podszywanie się lub wprowadzające w błąd powiązania są surowo zabronione. Konto jest osobiste, powiązane z powiązanym adresem e-mail, a dostęp osób trzecich jest zabroniony. Ochrona danych uwierzytelniających do Konta jest obowiązkiem użytkownika, a nieautoryzowane użycie należy niezwłocznie zgłosić Resumaker. Podejrzewane naruszenia bezpieczeństwa mogą prowadzić do odmowy dostępu do Usługi, zamknięcia Konta lub innych niezbędnych działań według naszego uznania.

 

 

8. Treść użytkownika. Korzystając z naszych Usług, użytkownik może publikować lub przesyłać swoje indywidualne treści i informacje (" Treść Użytkownika "). Treści Użytkownika mogą obejmować informacje o Koncie, historię kariery, historię edukacji, zaangażowanie w różne organizacje i/lub wszelkie inne informacje podane przez Użytkownika.

Korzystanie z Usług, angażowanie się w komunikację lub przesyłanie materiałów oznacza zgodę użytkownika na udzielenie Resumaker niewyłącznej licencji na Treści użytkownika. Użytkownik zachowuje prawo własności do Treści użytkownika, ale Resumaker otrzymuje niewyłączne, globalne, wieczyste, nieodpłatne, zbywalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania dostarczonych informacji i Treści w związku z Usługami, bez dodatkowej zgody lub powiadomienia. Użytkownik zobowiązuje się do udostępniania wyłącznie informacji i Treści, które ma prawo ujawnić, zapewniając zgodność z prawem i unikając naruszania praw własności intelektualnej innych osób.


 

9. Ceny, płatność i subskrypcje.

9.1 Subskrypcje

Usługi Resumaker są oferowane na zasadzie miesięcznej subskrypcji. Jeśli użytkownik zarejestruje się w planie subskrypcji ("Subskrypcja"), będzie automatycznie rozliczany na podstawie aktualnych warunków Subskrypcji i opłat. Subskrypcje będą się powtarzać i odnawiać automatycznie co miesiąc, dopóki użytkownik nie powiadomi nas o chęci zaprzestania subskrypcji, jak określono poniżej. Wszystkie opłaty za Subskrypcję nie podlegają anulowaniu ani zwrotowi w miesiącu, w którym Subskrypcja została rozpoczęta. Jeśli użytkownik chce zrezygnować i zakończyć Subskrypcję, może to zrobić w sposób określony poniżej w niniejszych Warunkach, a opłata za Subskrypcję nie będzie naliczana od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym użytkownik powiadomił Resumaker o chęci zakończenia Subskrypcji i zaprzestania korzystania z naszych Usług.

Subskrypcja Usługi wiąże się z opłatą ustaloną przez Spółkę, która podlega okresowym korektom. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty, zmiany planów subskrypcji lub wprowadzenia zmian według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku obniżenia opłat za subskrypcję, użytkownicy nie będą uprawnieni do zwrotów, rabatów ani innych korzyści i w takich przypadkach nie można wnosić żadnych roszczeń wobec Spółki.

 

 

9.2 Okres próbny. Zapewniamy wstępny 14-dniowy okres próbny za zmienną opłatą zależną od miejsca zamieszkania użytkownika ("Subskrypcja próbna"). Jeśli użytkownik nie zażąda anulowania wybranego planu subskrypcji w ciągu 14 dni od daty wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem zapłaty początkowego kosztu okresu próbnego, automatycznie aktywowana zostanie cykliczna opłata rozliczeniowa w wysokości około 30 USD z VAT (w zależności od kraju, z którego pochodzi konto), przy użyciu tej samej metody płatności wybranej przez użytkownika w celu uiszczenia początkowej opłaty próbnej. Po dokonaniu płatności wyślemy użytkownikowi jednorazową wiadomość e-mail z potwierdzeniem płatności, zawierającą informacje i warunki dotyczące planu subskrypcji, a także informacje instruujące, jak anulować subskrypcję próbną. Korzystając z Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości następujące warunki dotyczące Subskrypcji próbnej:

 

         Kupując Subskrypcję naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne naliczanie opłat cyklicznie co cztery tygodnie.

         Jeśli użytkownik chce uniknąć automatycznego naliczania "opłaty członkowskiej", musi anulować plan subskrypcji przed upływem okresu Subskrypcji Próbnej. Jeśli użytkownik nie dokona anulowania, subskrypcja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu okresu subskrypcji próbnej.

         Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych nie ma zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie oświadczył i wyraził zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych w ciągu 14-dniowego okresu Subskrypcji próbnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rozpoczynając korzystanie z naszych Usług, będących usługami w zakresie treści cyfrowych, niniejszym traci prawo do odstąpienia od umowy, a w związku z tym nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu płatności dokonanych przez niego za Usługę, z której zaczął korzystać.

 

 

9.3  Zmiany i anulowanie. Użytkownik może wstrzymać Subskrypcję, logując się na swoje konto lub odwiedzając stronę support@resumaker.pl i wysyłając nam wiadomość e-mail z informacją o zamiarze anulowania konta. Anulowanie Subskrypcji musi nastąpić co najmniej siedem (7) dni przed końcem miesięcznej subskrypcji, aby uniknąć naliczenia opłaty za kolejny miesiąc Subskrypcji.

Po anulowaniu subskrypcji cała Zawartość Użytkownika zostanie zachowana u naszego dostawcy usług w chmurze. Możemy powiadomić użytkownika pocztą elektroniczną przed usunięciem takich Treści użytkownika, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Do dnia, w którym dane zostaną usunięte, użytkownik będzie mógł korzystać z danych wprowadzonych przed anulowaniem subskrypcji poprzez ponowne zawarcie Umowy.

 

9.4 Opłaty. Opłaty podlegają następującym warunkom:

(a) Ceny wyświetlane na naszej Stronie internetowej zawierają podatek VAT i obowiązujące podatki.

(b) Obowiązkiem użytkownika jest niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich nieścisłościach w danych dotyczących płatności i zapewnienie wystarczającego salda konta na potrzeby płatności za Usługi.

(c) Brak uiszczenia stosownej opłaty powoduje wyświetlenie powiadomienia, dającego użytkownikowi 14 dni na dokonanie płatności. Po upływie tego terminu zaległe płatności będą podlegać opłacie w wysokości 1,5% miesięcznie lub maksymalnej wysokości dozwolonej przez prawo, powiększonej o opłaty windykacyjne.

(d) Możemy zmienić opłatę według własnego uznania, powiadamiając o tym użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w widocznym miejscu na stronie internetowej. Użytkownik może anulować swoje Konto lub Subskrypcję, jeśli nie zgadza się ze zmianami.

(e) Akceptowane metody płatności obejmują karty debetowe/kredytowe i dostawców zewnętrznych. Użytkownik może być narażony na opłaty za wymianę walut lub różnice w cenach w zależności od lokalizacji.

(f) Oferujemy wiele opcji płatności za Usługi, z których każda określa inkluzje i ceny końcowe. Zrzekamy się odpowiedzialności za błędy w opcjach płatności, choć dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika.

(g) Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne i nie są przyznawane żadne zwroty, z utratą prawa do zwrotu po dokonaniu pierwszej płatności, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do odstąpienia od umowy o świadczenie naszych usług w ciągu 14-dniowego okresu subskrypcji próbnej. Należy jednak pamiętać, że takie prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik nie wyraził wyraźnej zgody na otrzymywanie treści cyfrowych w okresie subskrypcji próbnej.

(h ) Nie ponosimy odpowiedzialności za prowizje za wymianę walut ani dopłaty bankowe/emitenta i nie oferujemy rekompensaty ani zwrotu pieniędzy za rozbieżności w tym zakresie.

(i ) Chociaż utrzymujemy protokoły bezpieczeństwa płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za uchybienia użytkowników w zabezpieczaniu metod płatności, dokładając starań, aby zapobiegać nieuczciwemu użyciu, ale nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

10. Weryfikacja płatności i wydawanie poświadczeń
 

Niniejsze Warunki uznaje się za podpisane cyfrowo, gdy użytkownik poda dane niezbędne do korzystania z Usług. W przypadku płatności elektronicznych Spółka zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 

Z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, możemy zweryfikować zdolność klientów do wywiązania się ze zobowiązań płatniczych, odmówić transakcji lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia, jeśli pojawią się wątpliwości.
 

Po zatwierdzeniu transakcji udostępniamy dane logowania, które umożliwiają korzystanie z Usług na podstawie niniejszych Warunków. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa tych danych uwierzytelniających.

 

 

1. Postępowanie zabronione. Resumaker nakłada pewne ograniczenia na korzystanie z Usług. Użytkownik zgadza się powstrzymać od następujących zabronionych zachowań:

( a) Wykorzystywanie Usług do działań sprzecznych z obowiązującymi krajowymi lub międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

(b)Przesyłanie, publikowanie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, informacji lub materiałów, które są zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, rasistowskie, zawierające groźby, nadmiernie brutalne, nękające, obsceniczne, lubieżne, wyuzdane lub pornograficzne.

(c) Podawanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji, tworzenie wielu kont, podejmowanie prób korzystania z kont innych osób lub tworzenie kont dla osób innych niż użytkownik bez uprzedniej autoryzacji.

(d) Podszywać się lub w inny sposób fałszywie przedstawiać przynależność, powiązanie lub stowarzyszenie z jakąkolwiek osobą lub podmiotem.

(e) Opracowywać, wspierać, używać lub próbować używać oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów lub innych mechanizmów (w tym pająków, przeglądarek, robotów indeksujących lub innych technologii) do zbierania lub w inny sposób gromadzenia informacji z Usług lub kopiowania profili i innych danych z Usług.

(f) Uzyskiwać dostępu do treści lub danych nieprzeznaczonych dla użytkownika lub logować się na serwer lub konto, do którego użytkownik nie jest upoważniony.

(g) Próbować sondować, skanować lub testować słabe punkty Witryny lub jakiegokolwiek powiązanego systemu lub sieci, lub naruszać środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia.

(h) Zakłócać lub próbować zakłócać korzystanie z Usług przez jakiegokolwiek innego użytkownika, hosta lub sieć, w tym (bez ograniczeń) poprzez przesyłanie złośliwego oprogramowania lub wykorzystywanie luk w oprogramowaniu.

(i) Podrabiania, modyfikowania lub fałszowania nagłówków pakietów sieciowych lub protokołów bądź metadanych w związku z Usługami lub transmisją do nich (na przykład nagłówków wiadomości e-mail SMTP, nagłówków HTTP lub nagłówków pakietów protokołu internetowego).

(j) podejmować prób modyfikacji, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub w inny sposób redukować lub próbować redukować do postaci zrozumiałej dla człowieka dowolnego kodu źródłowego używanego do dostarczania Witryny i Usług, w tym między innymi wszelkich oszukańczych prób modyfikacji oprogramowania lub jakiegokolwiek innego mechanizmu technologicznego do pomiaru liczby wyświetleń generowanych przez poszczególne treści i/lub całą Usługę w celu określenia i/lub audytu przychodów z reklam i płatności, jeśli ma to zastosowanie

Jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że użytkownik zaangażował się w Niedozwolone Postępowanie, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Konta użytkownika lub całkowitego zablokowania dostępu do Usług bez zwrotu kosztów, oprócz wszelkich innych środków prawnych lub słusznych, które mogą nam przysługiwać.

 

12. Czas dostawy.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dostawa Usługi opóźni się, poinformujemy o tym użytkownika nie później niż 30 dni od daty dokonania zakupu. W takim przypadku użytkownik będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i otrzyma pełny zwrot pieniędzy, pomniejszony o wszelkie stosowne potrącenia dokonane przez firmy kredytowe.

 

13. Wyłączenie odpowiedzialności.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WITRYNA INTERNETOWA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, CO OZNACZA, ŻE NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI CO DO JEJ DZIAŁANIA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK: (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW; (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, JAKIEJKOLWIEK NATURY, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIA Z NIEJ; (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH NA SERWERACH LUB KORZYSTANIE Z NICH; (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE JAKIEJKOLWIEK TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ; LUB (5) WSZELKIE WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ. NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, I NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

 

 

1. Ograniczenie odpowiedzialności.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA. NIEKTÓRE PRZEPISY STANOWE LUB KRAJOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

 

15. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikającą z: (1) Wkładu lub Zgłoszeń użytkownika; (2) korzystania przez użytkownika z Witryny; (3) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków; (4) jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach; (5) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek szkodliwego działania użytkownika wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, o ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowiemy.

 

16. Dodatkowe prawa.

Spółka ma prawo zamknąć Witrynę lub ograniczyć dostęp do niej lub jej funkcjonalności, w całości lub w części, w dowolnym momencie, na czas określony lub nieokreślony, bez konieczności wypłaty odszkodowania użytkownikowi.

Spółka ma prawo ograniczyć lub odebrać prawo do korzystania z Witryny lub zablokować dane logowania użytkownika, jeśli użytkownik naruszy zasady Witryny lub niniejsze Warunki.

 

Spółka może ustalić limit przestrzeni dyskowej lub danych udostępnianych użytkownikowi. Spółka ma prawo do publikowania anonimowych treści i wykorzystywania ich w okresie obowiązywania umowy w celu ulepszania Witryny i usług oraz innych zmian.

 

1. Przeniesienie praw.

Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osobę trzecią bez wyraźnej zgody Spółki. Spółka może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią.
 

2. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

Okresem obowiązywania umowy jest okres subskrypcji wybrany przez użytkownika w planie płatności.

Obie strony mogą rozwiązać umowę bez uprzedniego pisemnego powiadomienia w przypadku niedopatrzenia, nieprzestrzegania zasad Witryny lub interwencji sądu oraz bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty, w następujących przypadkach: bankructwo lub wniosek o ogłoszenie upadłości strony, która została uznana za niezdolną do wypełnienia swoich zobowiązań.

Jeśli użytkownik otrzymał wynagrodzenie od firmy, nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy.

Po rozwiązaniu umowy prawa użytkownika do korzystania z Witryny stają się nieważne.

 

 

19. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG lub USA, więcej informacji można znaleźć w dokumencie Rezydenci UE - Uzupełniające Warunki Korzystania lub Rezydenci USA - Uzupełniające Warunki Korzystania.

O ile przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji użytkownika nie wymagają zastosowania innych przepisów, niniejsze Warunki i korzystanie przez użytkownika z Witryny podlegają prawu wewnętrznemu Hiszpanii i zgodnie z nim będą interpretowane. Warunkiem wszczęcia jakiegokolwiek sporu na podstawie niniejszych Warunków jest uprzednie skontaktowanie się z nami pod adresem support@resumaker.pl w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania w dobrej wierze w ciągu 60 dni, użytkownik wyraża zgodę na arbitraż sporu w oparciu o przyspieszone postępowanie arbitrażowe zgodnie z zasadami Hiszpańskiego Sądu Arbitrażowego, przed jednym arbitrem. Miejscem arbitrażu będzie Madryt, 

Hiszpania, językiem arbitrażu będzie angielski, a postępowanie będzie prowadzone zdalnie.

 

Pozostałych użytkowników prosimy o uważne przeczytanie tej sekcji. Ma ona wpływ na prawa użytkownika. Użytkownik zgadza się, że przystępując do niniejszych Warunków, użytkownik i my zrzekamy się wszelkich praw do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym. Użytkownik i my zgadzamy się, że każdy z nich może wnosić roszczenia przeciwko drugiemu wyłącznie w swoim indywidualnym charakterze, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu zbiorowym lub przedstawicielskim. Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone indywidualnie; arbitraże zbiorowe i pozwy zbiorowe nie są dozwolone.

 

20. Poprawki. W Witrynie mogą znajdować się informacje, które nieumyślnie zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 

21.Komunikacja elektroniczna, transakcje i podpisy. Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.

 

 

 

22. Kontakt z nami

Spółka przestrzega przepisów prawa i szanuje prawa użytkowników Witryny. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące Warunków i/lub uważa, że Spółka narusza jego prawa i/lub uważa, że jego prywatność została naruszona podczas korzystania z Witryny, powinien skontaktować się z nami (support@resumaker.pl), a Spółka postara się rozpatrzyć jego prośbę tak szybko, jak to możliwe.

 

 
REZYDENCI UE - WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2024 r.

Oferujemy naszą Witrynę i Usługi na terenie Unii Europejskiej. Niniejsze Warunki uzupełniające mają zastosowanie do użytkowników będących rezydentami Unii Europejskiej ("WarunkiuzupełniająceUE"). W związku z tym, jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, zastosowanie mają ogólne Warunki i niniejsze Warunki Uzupełniające UE. W przypadku sprzeczności między Warunkami a niniejszymi Warunkami Uzupełniającymi UE, a niniejsze Warunki Uzupełniające UE mają zastosowanie do użytkownika, pierwszeństwo mają Warunki Uzupełniające UE.

O ile nie określono inaczej, definicje zawarte w niniejszych Warunkach Dodatkowych UE będą miały takie samo znaczenie jak definicje użyte w Warunkach. Przed utworzeniem konta użytkownika tekst niniejszych Warunków zostanie udostępniony użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Usług w taki sposób, aby użytkownik mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji Warunków lub niniejszych Warunków Uzupełniających UE w dowolnym momencie. Poinformujemy użytkownika o wszelkich zmianach w rozsądnym terminie przed datą ich wejścia w życie. Jeśli użytkownik będzie nadal korzystał z Usług po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że został poinformowany o zmianach i zaakceptował zmiany w zmienionych Warunkach lub Warunkach Uzupełniających UE.

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej to wszystkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej, w dowolnym miejscu na świecie, w odniesieniu do Usług, należące do nas i/lub naszych licencjodawców obecnie lub w przyszłości, w tym prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów, prawa do nazw handlowych, prawa do nazw domen, prawa patentowe, prawa do tajemnicy handlowej, a także podobne prawa wynikające z niepisanego prawa, takie jak prawa dotyczące niewolniczego naśladownictwa. Pod warunkiem, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług, otrzymuje on, wyłącznie w celu realizacji swojego konta, ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną i niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na dostęp do Usług i korzystanie z nich oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik prawidłowo uzyskał dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Usług, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi. Niniejsza licencja jest udzielana na czas trwania Konta użytkownika, a użytkownik niniejszym ją akceptuje. W każdej chwili jesteśmy uprawnieni do jednostronnego, wcześniejszego i natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej licencji bez konieczności wypłacania użytkownikowi jakiegokolwiek odszkodowania.

Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi stratami wynikającymi z naruszenia przez niego Praw Własności Intelektualnej w odniesieniu do Usług. Użytkownik zrekompensuje nam wszelkie koszty i straty, w tym koszty pomocy prawnej, wynikające z naruszenia Praw Własności Intelektualnej. Użytkownik podejmie na własny koszt działania mające na celu ograniczenie kosztów i/lub strat poniesionych przez Spółkę.

 

Opłaty i płatności

Subskrypcja Usługi wiąże się z opłatą ustaloną przez Spółkę, która podlega okresowym korektom. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty, zmiany planów subskrypcji lub wprowadzenia zmian według własnego uznania. Poinformujemy użytkownika o takich zmianach w rozsądnym terminie przed datą ich wejścia w życie, aby umożliwić mu zakończenie subskrypcji, jeśli nie zgadza się na modyfikacje. Jeśli użytkownik będzie kontynuował korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że został o nich poinformowany i je zaakceptował.

Jeśli ustalimy, że jakiekolwiek podatki, takie jak podatki od sprzedaży, lub inne opłaty mają zastosowanie do naszych opłat, opłata abonamentowa za zakup naszych Usług będzie obejmować te podatki i/lub opłaty podczas procesu składania zamówienia. Opłata abonamentowa będzie obejmować całkowite koszty za okres rozliczeniowy. Jeśli zakup dokonany przez użytkownika podlega opłatom cyklicznym, użytkownik ma możliwość przyznania nam prawa do pobierania płatności za pomocą polecenia zapłaty. W takim przypadku będziemy pobierać płatności cyklicznie, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody użytkownika przed każdym cyklicznym pobraniem opłaty, do momentu powiadomienia nas przez użytkownika o rezygnacji.

Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu treści cyfrowych użytkownik, jako konsument zamieszkały w UE, ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od daty dostawy, bez podania przyczyny odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej kwoty.

Prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie ma zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie oświadczył i wyraził zgodę na otrzymanie treści cyfrowych w ciągu 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy i wyraźnie oświadczył, że w konsekwencji zrzekł się prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rozpoczynając korzystanie z naszej Usługi, będącej usługą dostarczania treści cyfrowych, niniejszym traci prawo do odstąpienia od umowy, a w związku z tym nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu płatności dokonanych przez niego za Usługę, z której zaczął korzystać.

W przypadku przystąpienia do 14-dniowej Subskrypcji Próbnej, gwarancja zwrotu pieniędzy obowiązuje wyłącznie przez okres trwania Subskrypcji Próbnej. W ciągu 14 dni od powiadomienia o zakończeniu Subskrypcji próbnej i braku chęci jej kontynuowania, kwota zapłacona przez użytkownika za Subskrypcję próbną zostanie mu zwrócona.

Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za: a) wszelkie nieporozumienia, błędy lub awarie w odniesieniu do świadczenia Usług i/lub naszych usług, jeśli są one spowodowane lub wynikają z działań użytkownika, takich jak niedostarczenie kompletnych, rzetelnych, poprawnych i jasnych danych (lub niedostarczenie ich na czas); b) błędy lub awarie stron trzecich zaangażowanych przez użytkownika lub w jego imieniu; c) informacje, które strony trzecie umieściły w Usługach. Możemy być pociągnięci do odpowiedzialności wyłącznie za bezpośrednie szkody lub straty, które można nam przypisać. Odpowiedzialność za jakiekolwiek (finansowe) szkody lub straty inne niż bezpośrednie szkody i/lub straty, takie jak pośrednie szkody lub straty, w tym między innymi szkody lub straty wtórne, utratę zysków, szkody lub straty spowodowane kradzieżą, niedostępnością, okaleczeniem, zniszczeniem lub utratą (osobistych) danych lub materiałów, utratą oszczędności, stratami spowodowanymi przerwą w działalności lub szkodami lub stratami spowodowanymi lub wynikającymi z wycieku bezpieczeństwa, naruszenia bezpieczeństwa lub cyberprzestępczości, jest wykluczona. Z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub winy umyślnej, nasza łączna odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z naszych usług i/lub Usług, lub w inny sposób wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami, będzie ograniczona do kwoty równej opłatom uiszczonym na naszą rzecz przez użytkownika.

Siła wyższa

W przypadku wystąpienia siły wyższej nie będziemy zobowiązani do wypełnienia jakichkolwiek naszych zobowiązań, w tym ustawowych i/lub uzgodnionych zobowiązań gwarancyjnych. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika z powodu działania siły wyższej. Siła wyższa z naszej strony obejmuje, ale nie ogranicza się do: dostawców, od których jesteśmy zależni, nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań; wadliwe towary, sprzęt, oprogramowanie lub materiały pochodzące od osób trzecich; epidemie i pandemie; gdy nasza sieć zatrzymuje się z powodów, za które nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, w tym - ale nie wyłącznie - cyberatak lub ataki DoS w dowolnej formie lub awaria ruchu internetowego, problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem lub wszelkie inne przyczyny zewnętrzne; konserwacja Usług, skutkująca przerwami, opóźnieniami lub błędami; środki rządowe, w tym regulacje finansowe i ustawodawstwo; strajki, przymusowe zamknięcia działalności, zamieszki i wszelkie inne formy zakłóceń i/lub utrudnień spowodowane przez strony trzecie, które utrudniają nam działanie; choroba jednego lub większej liczby pracowników, których trudno zastąpić; awaria zasilania, awaria Internetu, sieci danych lub urządzeń telekomunikacyjnych; lub wszelkie inne przyczyny pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Rozwiązanie umowy

Okresem obowiązywania umowy jest okres subskrypcji wybrany przez użytkownika w planie płatności.

Obie strony mogą rozwiązać umowę bez pisemnego uprzedzenia w przypadku niedopatrzenia, nieprzestrzegania zasad Witryny lub interwencji sądu i bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty, w następujących przypadkach: bankructwo lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (z wyłączeniem ogłoszenia postępowania upadłościowego) strony, która jest uważana za niezdolną do wypełnienia swoich zobowiązań.

 Jeśli użytkownik otrzymał wynagrodzenie od firmy, nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy.

 Po rozwiązaniu umowy prawa użytkownika do korzystania z Witryny stają się nieważne.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie roszczenia, spory lub inne postępowania prawne prowadzone przez użytkownika lub między nami, w tym między innymi wszelkie takie roszczenia lub spory, które są w jakikolwiek sposób związane lub wynikają z Warunków, Warunków Dodatkowych UE lub dostępu użytkownika do Usług lub korzystania z nich, podlegają prawu Hiszpanii. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumentów dotyczących wyboru właściwej jurysdykcji.

Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone przez Warunki i niniejsze Warunki Uzupełniające UE.

Arbitraż

Poddanie się arbitrażowi innemu niż arbitraż konsumencki jest wyraźnie odrzucane, z wyjątkiem przypadku instytucjonalnych organów arbitrażowych utworzonych na mocy przepisów prawnych dla określonego sektora lub sprawy.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej i chcesz uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, skorzystaj z poniższego łącza do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ten link jest udostępniany zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych.

Reklamacje

Aby rozwiązać skargę dotyczącą Usług, należy skontaktować się z nami w rozsądnym terminie po wykryciu lub możliwości wykrycia problemu na stronie support@resumaker.pl. Odpowiemy w rozsądnym terminie.

 

 

REZYDENCI USA - WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE

Last Updated: March 3, 2024

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2024 r.

Niniejsze Warunki uzupełniające mają zastosowanie do użytkowników będących rezydentami Stanów Zjednoczonych ("WarunkiuzupełniająceUSA"). W związku z tym, jeśli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, zastosowanie będą miały zarówno Warunki, jak i niniejsze Warunki Uzupełniające USA. W przypadku sprzeczności między Warunkami a niniejszymi Warunkami uzupełniającymi dla Stanów Zjednoczonych, a niniejsze Warunki uzupełniające dla Stanów Zjednoczonych mają zastosowanie do użytkownika, pierwszeństwo mają Warunki uzupełniające dla Stanów Zjednoczonych.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek materiał dostępny w Usługach lub za ich pośrednictwem narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub które kontroluje, powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej ("Powiadomienie"). Kopia Powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która opublikowała lub przechowuje materiał wskazany w Powiadomieniu. Zgodnie z ustawą Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (DMCA), Powiadomienie musi zawierać zasadniczo następujące informacje:

         Fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika.

         wskazanie utworu chronionego prawem autorskim, który zdaniem użytkownika został naruszony.

         wskazanie materiału w Usługach, który zdaniem użytkownika narusza prawa autorskie, w sposób wystarczająco precyzyjny, aby umożliwić nam zlokalizowanie tego materiału.

         dane kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, jeśli jest dostępny.

         oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że korzystanie z materiału chronionego prawem autorskim nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

         oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne; oraz

         oświadczenie, pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli użytkownik nie spełni tych wymogów, jego powiadomienie może nie być skuteczne. Jeśli użytkownik świadomie wprowadzi w błąd, że materiały w Usługach naruszają prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i honoraria prawników zgodnie z sekcją 512(f) DMCA. W związku z tym, jeśli użytkownik nie ma pewności, że materiały znajdujące się w Usługach lub do których łącza znajdują się w Usługach naruszają jego prawa autorskie, powinien najpierw rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem.

Prawa rządu USA

Nasze usługi są "przedmiotami komercyjnymi" zgodnie z definicją zawartą w federalnych przepisach dotyczących nabywania ("FAR"), 48 C.F.R. § 2.101. Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu jakiejkolwiek agencji spoza Departamentu Obrony ("DOD"), nasze usługi podlegają warunkom niniejszych Warunków zgodnie z 48 C.F.R. § 12.212 (dla oprogramowania komputerowego) i 48 C.F.R. § 12.211 (dla danych technicznych). Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu jakiejkolwiek agencji w ramach Departamentu Obrony ("DOD"), nasze usługi podlegają niniejszym Warunkom zgodnie z przepisami Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS"), 48 C.F.R. § 227.7202-3. Ponadto, 48 C.F.R. § 252.227-7015 ma zastosowanie do danych technicznych nabytych przez DOD. Niniejsza klauzula dotycząca praw rządu Stanów Zjednoczonych zastępuje wszelkie inne klauzule lub postanowienia FAR, DFARS lub inne, które dotyczą praw rządu do oprogramowania komputerowego lub danych technicznych na mocy niniejszych Warunków.

Modyfikacje Usług. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji opłat, zmiany planów subskrypcji lub wprowadzania zmian według własnego uznania. Poinformujemy użytkownika o takich zmianach w rozsądnym terminie przed datą ich wejścia w życie, aby umożliwić mu zakończenie subskrypcji w przypadku braku zgody na modyfikacje. Jeśli użytkownik będzie nadal korzystał z Usług po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że został o nich poinformowany i je zaakceptował.

Prawo właściwe. Wszelkie roszczenia, spory lub inne postępowania prawne między użytkownikiem a nami, w tym między innymi wszelkie takie roszczenia lub spory, które są w jakikolwiek sposób związane lub wynikają z niniejszych Warunków lub dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu Delaware bez nadawania mocy obowiązującej jakimkolwiek zasadom kolizyjnym, które mogą w inny sposób przewidywać stosowanie prawa innej jurysdykcji. Niniejsze Warunki wyraźnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz ustawy UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act). Strony zgadzają się, że ich umowa na mocy niniejszych Warunków jest zawierana w handlu międzystanowym i że Federalna Ustawa o Arbitrażu ma zastosowanie do konstrukcji poniższego postanowienia "Umowa o Wiążącym Arbitrażu". W przypadku wszelkich roszczeń, sporów lub innych postępowań prawnych niepodlegających poniższemu postanowieniu "Umowa o wiążącym arbitrażu", roszczenia lub spory będą wnoszone i rozstrzygane wyłącznie w sądach stanowych zlokalizowanych w hrabstwie Kent w stanie Delaware lub sądach federalnych w dystrykcie Delaware, w zależności od przypadku, a użytkownik zgadza się poddać osobistej jurysdykcji każdego z tych sądów w celu rozstrzygania takich roszczeń lub sporów.

Nieformalne negocjacje. Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych (każdy "Spór", a łącznie "Spory") wniesionych przez użytkownika lub przez nas (indywidualnie "Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć w dobrej wierze próbę nieformalnego negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną ze Stron. Użytkownik może przekazać nam powiadomienie, korzystając z informacji podanych w sekcji "KONTAKT Z NAMI" poniżej. Każde takie powiadomienie musi zawierać (i) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu Strony przekazującej powiadomienie, (ii) charakter i podstawę Sporu oraz (iii) konkretne żądane zadośćuczynienie.

Zgoda na wiążący arbitraż. Z zastrzeżeniem wyjątków od arbitrażu określonych poniżej, użytkownik i my zgadzamy się, że wszelkie spory między nami a użytkownikami Witryny wynikające z niniejszych Warunków lub związane w jakikolwiek sposób z niniejszymi Warunkami i korzystaniem z Witryny przez takich użytkowników muszą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, jak opisano w niniejszej sekcji. Z wyjątkiem zakazu arbitrażu grupowego określonego w sekcji 19 Warunków, jeśli arbiter lub sąd zdecyduje, że jakakolwiek część niniejszych Warunków arbitrażu jest niewykonalna, pozostałe części niniejszych Warunków arbitrażu będą nadal obowiązywać.

Wyjątki od arbitrażu. Niniejsze Warunki Arbitrażu nie mają zastosowania do następujących przypadków: (a) spraw sądowych dotyczących drobnych roszczeń; (b) postępowań prawnych, które obejmują starania o uzyskanie informacji identyfikujących użytkownika; (c) wszelkich postępowań prawnych wszczętych przeciwko Spółce przez spółki lub inne podmioty prawne lub osoby fizyczne działające w imieniu takich spółek lub innych podmiotów prawnych; (d) wszelkich postępowań prawnych wszczętych przez Spółkę przeciwko spółkom lub innym podmiotom prawnym lub osobom fizycznym działającym w imieniu takich spółek lub innych podmiotów prawnych; (e) prawo strony do ubiegania się o nakaz sądowy lub inne słuszne zadośćuczynienie w sądzie właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub grożącemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub naruszeniu praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej strony; lub (f) gdy zastosowanie niniejszego postanowienia jest zabronione przez obowiązujące prawo. Jeśli z jakiegoś powodu zakaz arbitrażu grupowego określony w punkcie 19 Warunków nie może być egzekwowany, wówczas całość niniejszych Warunków Arbitrażu nie będzie miała zastosowania. W przypadku, gdy niniejsze Warunki Arbitrażu nie mają zastosowania, pozostała część niniejszych Warunków i sekcja Rozstrzyganie Sporów będą nadal obowiązywać.

Procedura arbitrażowa. Arbitraż będzie regulowany przez Zasady Arbitrażu Konsumenckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego ("AAA"), ze zmianami wprowadzonymi w niniejszym punkcie, i będzie zarządzany przez AAA. Zasady AAA i formularz wszczęcia postępowania są dostępne na stronie www.adr.org. Żadna oferta ugody złożona przez użytkownika lub przez nas nie zostanie ujawniona arbitrowi. O ile obowiązujące zasady arbitrażu w momencie rozpoczęcia arbitrażu nie stanowią inaczej, arbitraż odbędzie się w Dover w stanie Delaware. W przypadku wszelkich roszczeń, w których łączna kwota żądanego orzeczenia wynosi 10 000 USD lub mniej, użytkownik i my możemy wybrać arbitraż prowadzony telefonicznie lub oparty wyłącznie na pisemnych oświadczeniach, który to wybór będzie wiążący dla użytkownika i nas, z zastrzeżeniem uznania arbitra za wymagające osobistego przesłuchania. W przypadkach, w których odbywa się osobiste przesłuchanie, użytkownik lub my możemy uczestniczyć w nim telefonicznie, chyba że arbiter zażąda inaczej. 

Arbiter rozstrzygnie istotę wszystkich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem, w tym uznanymi zasadami słuszności, i będzie honorował wszystkie roszczenia dotyczące przywilejów uznanych przez prawo. Arbiter nie jest związany orzeczeniami wydanymi we wcześniejszych postępowaniach arbitrażowych z udziałem różnych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami wydanymi we wcześniejszych postępowaniach arbitrażowych z udziałem tego samego użytkownika Witryny w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące, a wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym.

Przedawnienie roszczenia. W żadnym wypadku Spór nie może zostać wszczęty później niż jeden (1) rok po wystąpieniu faktów stanowiących podstawę roszczenia.