Zasady zachowania poufności danych

Ostatnia aktualizacja: 28/01/2024.

Niniejsze zasady zachowania poufności danych („Polityka prywatności”) stanowią integralną część warunków użytkowania i oba dokumenty należy odczytywać łącznie.

Resumaker S.L, hiszpańska spółka nr B56750292 („Spółka”, „Nas”, „My” lub „Nasz”) prowadzi witrynę https://resumaker.pl oraz usługę świadczoną przez witrynę („Usługa” lub „Witryna”).

Spółka szanuje prywatność swoich użytkowników. W celu poprawy ochrony Użytkowników Spółka publikuje niniejszą Politykę prywatności dotyczącą sposobu, w jaki Spółka gromadzi dane Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) oraz kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”), a w każdym przypadku, gdy Użytkownik przekaże Spółce takie informacje, Spółka będzie wykorzystywać te informacje wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym RODO, brytyjskim RODO i CCPA. Przez cały czas użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi i może wycofać zgodę na przekazywanie Spółce swoich danych.

Administratorem danych w Serwisie jest Resumaker S.L, hiszpańska spółka nr B56750292, która jest podmiotem  decydującym o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

1. Informacje ogólne
Podczas korzystania z Usługi, zgodnie ze zgodą Użytkownika, Spółka będzie zbierać następujące dane, które mogą być w dowolnym momencie wycofane. Dane te należy jednak przekazać Spółce, jeśli Użytkownik planuje korzystać z usługi:  

• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail;

• Dane zawarte w życiorysie (CV) i dane osobowe oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika w życiorysie (CV), takie jak: numer telefonu,

data urodzenia, historia zatrudnienia, wykształcenie, kursy, hobby, umiejętności, profile w mediach społecznościowych, identyfikator sesji itp.

• Faktura oraz szczegóły płatności;

• Wszelkie inne dane, które zostaną wyszczególnione przez Spółkę, jeśli będą mieć zastosowanie.

 

2. Prawa dotyczące danych osobowych
2.1. Zgodnie z RODO i z zastrzeżeniem różnych zwolnień Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych na żądanie;

• prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczania danych na żądanie (prawo do bycia zapomnianym);

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• prawo do żądania, aby Spółka przekazała Użytkownikowi dane osobowe Użytkownika oraz, jeśli to możliwe, aby przekazała dane bezpośrednio innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych);

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

2.2. Korzystanie z powyższych praw nie wiąże się z żadnymi opłatami. Jednakże, z zastrzeżeniem RODO, Spółka może pobierać od Użytkownika rozsądną opłatę, w tym opłaty administracyjne, jeśli prośba jest powtarzalna lub nadmierna, lub wymaga od Spółki podjęcia nadmiernych i/lub kosztownych wysiłków.

2.3. Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki, pisząc na następujący adres:  

Resumaker S.L

Avenida Diagonal 534

Barcelona, 08006

Hiszpania

support@resumaker.pl

 

3. Baza danych i wykorzystanie danych
3.1. Wszystkie zebrane dane, o których mowa powyżej, są przechowywane w bazie danych Spółki. Za zgodą Użytkownika Spółka gwarantuje, że będzie wykorzystywać takie dane do następujących celów:

• Wprowadzanie zmian umożliwiających wygodne i wydajne użytkowanie;

• Ulepszanie i wzbogacanie istniejących usług i treści;

• Modyfikowanie i/lub usuwanie istniejących usług i treści;

• Prowadzenie badań i przekazywanie informacji statystycznych osobom trzecim (w takim przypadku podane informacje nie pozwolą na identyfikację Użytkownika);

• Egzekwowanie warunków Spółki;

• Pobieranie płatności;

• Wszelkie inne cele wyszczególnione w warunkach użytkowania i niniejszej Polityce prywatności.

3.2. Dane, które Użytkownik zdecyduje się podać Spółce, będą gromadzone i wykorzystywane, ponieważ Spółka ma uzasadniony interes biznesowy w tym, aby dane osobowe Użytkownika były wykorzystywane do powyższych celów. Umożliwia to Spółce przesyłanie Użytkownikowi odpowiednich i spersonalizowanych treści mających na celu poprawę korzystania z Usługi. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takim praktykom, kontaktując się z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: support@resumaker.pl. Należy jednak pamiętać, że wyrażenie sprzeciwu może wpłynąć na zdolność Spółki do wysyłania Użytkownikowi spersonalizowanych treści.

3.3. Należy również pamiętać, że niektóre dane, o które zostanie poproszony Użytkownik, są niezbędne do świadczenia Usług. W związku z tym odmowa podania pewnych danych może spowodować, że Użytkownik nie zostanie obsłużony, ponieważ bez nich Spółka nie będzie fizycznie w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika.

3.4. Spółka może także otrzymywać dane Użytkownika od osób trzecich, z którymi współpracuje (np. partnerów biznesowych, profesjonalnych doradców, usługodawców itp.).

 

4. Przekazanie danych stronie trzeciej
4.1. Z zastrzeżeniem zgody Użytkownika Spółka będzie przekazywać i/lub udostępniać dane Użytkownika w następujących przypadkach i okolicznościach, a jeśli ma to zastosowanie, powiadomi o tym Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem:

• Kiedy Użytkownik zezwoli Spółce na przekazanie i/lub udostępnienie swoich danych;

• Gdy Użytkownik narusza warunki korzystania z Witryny lub działa nielegalnie;

• W celu wyegzekwowania warunków lub innych umów lub zasad;

• W celu windykacji długu wobec Spółki za pośrednictwem strony trzeciej specjalizującej się w windykacji długów, w tym kancelarii prawnych;

• W odpowiedzi na wezwanie do sądu lub podobne żądanie dochodzenia, nakaz sądowy lub wniosek o współpracę ze strony organów ścigania lub innej agencji rządowej;

• W celu określenia lub wykonania praw Spółki;

• Do obrony przed roszczeniami prawnymi lub w innym zakresie wymaganym przez prawo. W przypadkach gdy Spółka może wnieść lub zrzec się wszelkich zastrzeżeń prawnych lub praw przysługujących Spółce — według własnego uznania Spółki;

• Gdy Spółka uzna, że ujawnienie jest właściwe w związku z działaniami mającymi na celu dochodzenie, zapobieganie, zgłaszanie lub podejmowanie innych działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa lub innego wykroczenia;

• W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Usług Spółki, Użytkowników lub innych podmiotów;

• W związku z istotną transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż Spółki, zbycie, połączenie, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, lub w przypadku niewypłacalności.

4.2. Zgodnie z CCPA nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie ujawniamy ani nie komercjalizujemy danych Użytkowników, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 

5. Strony trzecie
5.1. Istnieje kilka miejsc w Witrynie, w których można kliknąć łącze, aby uzyskać dostęp do innych stron internetowych, które nie działają w ramach niniejszej Polityki prywatności i nie są powiązane ze Spółką, w tym, ale nie tylko, linki prowadzące do stron internetowych stron trzecich. Te linki mogą niezależnie pozyskiwać i gromadzić informacje, w tym dane osobowe, od Użytkownika, a w niektórych przypadkach przekazywać Spółce dane o jego działaniach po kliknięciu tych łączy.

5.2. Każda strona trzecia, taka jak opisana powyżej, może posiadać własną politykę prywatności opisującą wykorzystanie danych osobowych, a polityka ta będzie regulować wykorzystywanie, przetwarzanie i ujawnianie takich danych osobowych Użytkownika. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje dotyczące jakiejkolwiek polityki prywatności stron trzecich, Spółka zaleca odwiedzenie tych Usług stron trzecich i zapoznanie się z ich politykami prywatności.

5.3. Dane Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane przez zaufane strony trzecie Spółki, w tym następujących odbiorców, w celu dostarczania usług świadczonych przez Spółkę:  

• Dostawcy, partnerzy i podwykonawcy w imieniu Spółki;

• Dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy mogą pomóc Spółce w poprawie optymalizacji i wydajności Usługi.

 

6. Przechowywanie danych użytkownika
Spółka przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, w tym, ale nie tylko, w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Okres przechowywania jest określany na podstawie ilości, charakteru i wrażliwości danych osobowych Użytkownika, potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkody przez nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie danych Użytkownika, celów, dla których Spółka przetwarza dane Użytkownika, oraz tego, czy takie cele można osiągnąć za pomocą innych środków zgodnie z obowiązującym prawem.

 

7. Stosowanie różnych technologii gromadzenia danych
7.1. Za zgodą Użytkownika wykorzystujemy różne technologie do zbierania danych z urządzenia Użytkownika dotyczące działań podczas korzystania z Usługi w celu poprawy i spersonalizowania doświadczeń Użytkownika online w odniesieniu do Usługi, w tym poprzez przechowywanie plików cookie na urządzeniu Użytkownika (aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą informacją o plikach cookie). Należy pamiętać, że niektóre technologie, z których korzystamy, są niezbędne do korzystania z Usługi, a niektóre są wykorzystywane do udostępniania funkcji stronom trzecim.

7.2. Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować prawidłowego działania i korzystania z Usługi bez zezwolenia nam na gromadzenie danych za pomocą takich technologii, a zatem w takim przypadku nie będziemy w stanie świadczyć usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zostanie poproszony o powstrzymanie się od jakiegokolwiek korzystania z Usługi.

7.3. Podczas korzystania z Usługi, Usługi stron trzecich mogą przechowywać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika, np. gdy niektóre treści Usługi są osadzone w Usługach stron trzecich. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi plikami cookie i należy sprawdzić politykę plików cookie takiej strony trzeciej.

 

8. Bezpieczeństwo danych
8.1. Spółka podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, aby zapobiec uzyskaniu dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Żaden system nie jest jednak całkowicie bezpieczny. W związku z tym Spółka nie gwarantuje, że jej usługi będą całkowicie odporne na wszelkie naruszenia bezpieczeństwa i/lub nieautoryzowany dostęp, w tym dostęp do danych przechowywanych w Usłudze, jednakże Spółka skontaktuje się z Użytkownikiem w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującym prawem.

8.2. Spółka od czasu do czasu kontroluje bezpieczeństwo danych Usługi oraz dokonuje odpowiednich modyfikacji i aktualizacji w celu zachowania bezpieczeństwa Usługi. Niemniej jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone Użytkownikowi z powodu ujawnienia jego danych przez nieuprawniony dostęp do bazy danych Spółki i/lub z powodu jakiegokolwiek zaniedbania lub działania, które nie jest kontrolowane przez Spółkę.

 

9. Nieletni
Świadomie nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych od osób poniżej osiemnastego roku życia (18) ani świadomie nie zezwalamy osobom niepełnoletnim na korzystanie z Usługi lub dowolnej z naszych Usług. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy informacje od osoby niepełnoletniej bez zgody jej rodzica lub opiekuna, niezwłocznie usuniemy takie zebrane dane i zablokujemy jej dostęp do Usługi i/lub którejkolwiek z naszych Usług.

 

10. Aktualizacje przez e-mail
10.1. Spółka może oferować wszystkim swoim użytkownikom otrzymywanie wiadomości e-mail i/lub biuletynów na temat aktualizacji, ulepszeń i innych powiadomień użytkowników dotyczących działalności Spółki, w tym za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS („Wiadomości”).

10.2. Wyjaśnia się, że na każdym etapie istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania Wiadomości, kontaktując się z Firmą i/lub klikając link „anuluj subskrypcję” dostępny w Wiadomościach wysyłanych do Użytkownika przez Spółkę.

 

11. Zmiany niniejszej polityki prywatności
Spółka może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Spółka powiadomi Użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany ostatnio przez Użytkownika i/lub umieszczając powiadomienie o zmianach w widocznym miejscu i podając w nagłówku Polityki prywatności datę zmiany.

 

12. Kontakt
Zawsze jesteśmy gotowi usłyszeć opinie klientów. W przypadku pytań lub uwag należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: support@resumaker.pl lub napisać do nas na adres: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Hiszpania.